Browsing Category

Stosunki międzynarodowe

Die Gemeinsame
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (...)

 • Autor:  Nicolas  Wright
 • Wydawca:  Springer VS,  Cham  2023
 • ISBN:  978-3-031-28843-2
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XVII, [1], 293

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) to jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej. Politolog Nicholas Wright analizuje wpływ, jaki do 2019 roku wywierała na państwa członkowskie długoterminowa współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej Unii w ramach WPZiB.

Koncentrując się na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii, autor bada tradycje i instytucje polityki zagranicznej w obu państwach oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z przykładowymi kryzysami politycznymi. Ma to znaczenie dla zrozumienia istoty współpracy międzypaństwowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz jej znaczenia dla zaangażowanych państw.

Nationsbildung
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas.(...)

 • Redakcja:  Bianka  Pietrow-Ennker
 • Wydawca:  Fibre Verlag,  Osnabrück  2022
 • Seria:  „Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”,  Bd. 41
 • ISBN:  978-3-944870-72-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  745 

Autorzy Nationsbildung und Außenpolitik im Osten Europas przyglądają się procesom państwotwórczym wybranych krajów Europy środkowej i wschodniej. Badacze analizują trzy fazy tworzenia lub odradzania państw: reorganizacji po pierwszej wojnie światowej, następnie pod rządami sowieckimi po drugiej wojnie światowej i od początku okresu transformacji pod koniec XX wieku. Eksperci próbują wyjaśnić, jak rozumiano tożsamość narodową we wspomnianych okresach, jak definiowano naród i jakie miało to implikacje dla polityki zagranicznej.

European Foreign
Aktualności, Stosunki międzynarodowe,

European foreign and security policy towards China(...)

 • Autor:  Claude  Zanardi
 • Wydawca:  Palgrave  Macmillan,  Cham  2022
 • ISBN:  978-3-031-12258-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  XV, [1], 275

Wzrost znaczenia Chin we współczesnym świecie stawia nowe wymagania przed Unią Europejską, która na razie nie dysponuje spójną strategią polityki w zakresie relacji z azjatyckim mocarstwem. Ten deficyt strategiczny wymusza na państwach członkowskich konieczność samodzielnego kształtowania stosunków z Chinami.

Claude Zanardi skupia się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii odnośnie do Chin, zakładając że nasilenie relacji największych państw Europy z Chinami doprowadzi do stworzenia kompleksowej europejskiej strategii w tej kwestii. Zanardi sugeruje, że obecnie poszczególne państwa realizują własne interesy, ze szkodą dla wspólnego podejścia Unii Europejskiej.

30 Jahre
Aktualności, Historia Niemiec, Historia Polski, Stosunki międzynarodowe,

Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre (...)

 • Redakcja:  Martin  Dahl,  Magdalena  Lemańczyk,  Peter  Oliver  Loew,  Agnieszka  Łada-Konefał
 • Wydawca:  Harrassowitz  Verlag,  Wiesbaden  2022
 • Seria:  „Veröffentlichungen  des  Deutschen  Polen-Instituts  Darmstadt”,  Bd. 39
 • ISBN:  978-3-447-11902-3
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VIII, 348

Ponad trzy dekady temu Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak dziś układają się stosunki między obydwoma krajami? Zebrani w 2021 roku na konferencji naukowej badacze z Polski i Niemiec analizowali to zagadnienie na różnych płaszczyznach: gospodarki, współpracy przygranicznej, społeczeństwa obywatelskiego, historii, kultury pamięci, polityki bezpieczeństwa i spraw mniejszości.

Teksty wygłoszone na  międzynarodowej konferencji wydano w tomie Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft. W podsumowaniu antologii redaktorzy sugerują, że wzajemne stosunki muszą być stale kultywowane, rozszerzane i pogłębiane, gdyż leży to w interesie obu krajów.

Ukazała się też polska wersja publikacji: Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa (tłum. Monika Rodkiewicz, Warszawa-Darmstadt 2022).

Morozowski
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Niemcoznawstwo, Stosunki międzynarodowe,

Współkształtowanie globalizacji. Polityka Repub(...)

 • Autor:  Tomasz  Morozowski
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2022
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr 101
 • ISBN:  978-83-66412-50-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  462

Postępująca od początku XXI wieku dynamiczna transformacja globalnego porządku przejawiała się w spadku znaczenia dotychczasowych ośrodków siły, przede wszystkim USA i Europy, przy jednoczesnym wzroście znaczenia nowych aktorów – szerokiej grupy państw określanych jako mocarstwa wschodzące. Niemcy odpowiedziały na globalne przemiany, angażując się na rzecz intensyfikacji stosunków z nowymi partnerami, określanymi w terminologii niemieckiej jako mocarstwa modelujące.

Tomasz Morozowski podjął rozważania na temat współczesnej polityki RFN w wymiarze globalnym: powstawania jej fundamentów koncepcyjnych od lat 90. XX wieku, wewnętrznego procesu wypracowywania interesów, uwarunkowań polityczno-gospodarczych oraz sposobów realizacji założeń koncepcyjnych w praktyce. Autor dokonał także analizy porównawczej przykładów współpracy Niemiec z wybranymi mocarstwami wschodzącymi: Arabią Saudyjską, Brazylią, Chinami, Indiami, Indonezją, Meksykiem, Nigerią, Republiką Południowej Afryki, Wietnamem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej, nagrodzonej w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jako najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych obroniona w 2021 r.

Trójkąt Weimarski (2)
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Tr(...)

 • Redakcja  naukowa:  Józef  M.  Fiszer
 • Wydawca:  Dom  Wydawniczy  Elipsa,  Warszawa  2022
 • ISBN:  978-83-8017-440-5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  284

Najważniejszym celem polskiej polityki zagranicznej na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku było zapewnienie Polsce suwerenności i bezpieczeństwa poprzez włączenie do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki utworzeniu w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego Polska uzyskała możliwość spotkań trilateralnych z przedstawicielami Niemiec i Francji – dwu dominujących sił Europy Zachodniej, co ułatwiło późniejsze procesy integracyjne.

Publikacja pod redakcją Józefa M. Fiszera prezentuje genezę Trójkąta Weimarskiego oraz analizę jego działalności, sukcesów i porażek, ale przede wszystkim szuka odpowiedzi na pytanie, czy formuła Trójkąta Weimarskiego już się wyczerpała. Autorzy sugerują konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy trzema państwami, co w przyszłości będzie miało wpływ nie tylko na relacje pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, ale również na funkcjonowanie Unii Europejskiej i NATO.

Osteuropa_a
Historia powszechna, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg. Bes(...)

 • Autorzy:  Martin  Aust,  Andreas  Heinemann-Grüder,  Angelika  Nußberger,  Ulrich  Schmid
 • Wydawca:  Suhrkamp  Verlag,  Berlin  2022
 • Seria:  „edition suhrkamp”,  2777
 • ISBN:  978-3-518-12777-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  254

Wraz z upadkiem muru berlińskiego na horyzoncie pojawiła się nowa era, która oprócz  liberalizacji w gospodarce miała nieść demokrację, wolność i rządy prawa dla całej Europy. Jednak od czasu agresji Rosji na Ukrainę wszystko się zmieniło. 24 lutego 2022 roku stał się punktem zwrotnym, który nie tylko ma konsekwencje dla przyszłości, ale skłania do ponownej oceny niedawnej przeszłości.

Trzydzieści lat po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód, przepaść dzieląca Rosję od jej zachodnich sąsiadów jest głębsza niż kiedykolwiek. Także w Unii Europejskiej bardziej widoczne stają się linie podziałów. Spoglądający krytycznie w przeszłość autorzy publikacji  Osteuropa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg  analizują najważniejsze aspekty epoki, która w 2022 roku dobiegła końca.

Global gescheitert
Aktualności, Historia powszechna, Stosunki międzynarodowe,

Global gescheitert? Der Westen zwischen Anmaßung (...)

 • Autor:  Susanne  Schröter
 • Wydawca:  Verlag  Herder,  Freiburg – Basel – Wien  2022
 • ISBN:  978-3-451-39367-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  234

Zachód rzadko wydawał się tak zjednoczony, jak na początku wojny w Ukrainie, gdy wolności i demokracji trzeba było bronić przed autokratycznym systemem. Ale za początkową jednością szybko ujawniły się pierwsze pęknięcia.

Jak pogodzić ograniczenia ekonomiczne z celami politycznymi? Ile warte są własne ideały Zachodu? W swojej książce politolog, etnolog i znawczyni islamu Susanne Schröter pokazuje, że jest to poważny problem.

Migration
Aktualności, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Migration – the challenge of European states(...)

 • Redakcja:  Jaroslav  Mihálik,  Jakub  Bardovič
 • Wydawca:  ibidem-Verlag,  Stuttgart  2019
 • ISBN:  978-3-8382-1344-6
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  233

Politolodzy z instytucji akademickich z całej Europy analizują rolę polityki migracyjnej wobec kryzysu uchodźczego, z jakim borykają się poszczególne państwa. Autorzy tomu Migration – the challenge of European states przedstawiają krytyczny przegląd dyskursu na temat migracji z krajów Trzeciego Świata, koncentrując się na skutkach migracji odczuwanych przez państwa Unii Europejskiej.

Badacze odnotowują rozszerzanie się radykalnej prawicy w państwach europejskich oraz wzrost populizmu i wyobcowanie obywateli z formalnej polityki. Całość publikacji uzupełnia zestawienie i omówienie polityki imigracyjnej krajów spoza Europy: Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Między przyjaźnią
Aktualności, Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Stosunki międzynarodowe,

Między przyjaźnią a frustracją. Polska i Niemc(...)

 • Redakcja:  Justyna  Schulz,  Ernst  Hillebrand
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań;  Fundacja  im.  Friedricha  Eberta.  Przedstawicielstwo  w  Polsce,  Warszawa  2021
 • Seria:  „Studium  Niemcoznawcze  Instytutu  Zachodniego”,  nr  98
 • ISBN:  978-83-66412-29-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  210

Zespół ekspertów z Polski i Niemiec, reprezentujących różne dyscypliny badawcze oraz organizacje społeczne,  dokonuje próby oceny stosunków polsko-niemieckich w ostatnich latach. Publikacja wydana przez Instytut Zachodni oraz Fundację im. Friedricha Eberta ukazuje międzynarodowy kontekst wzajemnych relacji, a także towarzyszących im wyzwań. Okazją do podjęcia dyskusji była przypadająca w 2021 roku 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Książkę wydano również w wersji niemieckojęzycznej: Zwischen Freundschaft und Frust. Deutschland und Polen 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag (2021).