Browsing Tag

powstanie wielkopolskie

Powst wlkp
Historia Niemiec, Historia Polski,

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

 • Redakcja:  Olaf  Bergmann
 • Wydawcy:  Wielkopolskie  Muzeum  Niepodległości – Poznań,  Muzeum  Historii  Polski, Instytut  Pamięci  Narodowej – Warszawa  2022
 • Seria:  „Wokół  Niepodległej”
 • ISBN:  978-83-953434-9-0 (WMN) ; 978-83-65248-68-8 (MHP) ; 978-83-8229-579-5 (IPN)
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  311

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 zadecydowało o powrocie kolebki państwa polskiego w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Zryw mieszkańców Poznańskiego to akt niepowtarzalny, choć przez długie lata mało znany poza Wielkopolską. Obchodzony 27 grudnia Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podkreśla i docenia triumf, który w ogromnym stopniu wpłynął na dzieje naszego narodu.

Praca zbiorowa pod redakcją Olafa Bergmanna ukazuje Powstanie Wielkopolskie w szerokiej perspektywie. Genezę wydarzeń z przełomu lat 1918-1919 autorzy 15 tekstów widzą w wydarzeniach i procesach poprzedniego stulecia, zaś skutki – w dziesięcioleciach po jego zwycięstwie.

1918_Sympozjum_miękka
Historia Polski, Historia powszechna,

1918 – Das letzte Kriegsjahr. Symposium 9.No(...)

 • Redakcja:  Heeresgeschichtliches  Museum  Wien
 • Wydawca:  Republik Österreich – Bundesminister für Landesverteidigung,  Wiedeń  2019
 • Seria:  „Acta Austro-Polonica”,  Bd. 11
 • ISBN:  978-3-902551-89-4
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  287

Publikacja 1918 – Das letzte Kriegsjahr  prezentuje artykuły napisane na podstawie referatów wygłoszonych podczas sympozjum o tej samej nazwie w listopadzie 2018 r. w  wiedeńskim Heeresgeschichtliches  Museum. Autorzy wystąpień skupili się na wybranych postaciach i wydarzeniach ostatniego roku I wojny światowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

W sympozjum uczestniczyli również polscy badacze, którzy przybliżyli słuchaczom wypadki roku 1918 na ziemiach polskich. Ich wystąpienia także opublikowano w tomie pokonferencyjnym, m. in. Jerzy Gaul w swoim referacie ukazał postać Józefa Piłsudskiego – męża stanu i polityka, a Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w tekście Der Großpolnische Aufstand 1918 – 1919. Ursachen, Verlauf und Folgen  przedstawił dzieje Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie wielkopolskie
Historia Polski, Książki,

Wielkopolskie drogi do niepodległości. Powstanie(...)

 • Redakcja naukowa:  Olaf Bergmann,  Elżbieta Wojcieszyk
 • Wydawcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości,  Instytut Pamięci Narodowej,  Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego,  Poznań – Warszawa  2018
 • ISBN:  978-83-8098-518-6
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  200

Praca zbiorowa  Wielkopolskie drogi do niepodległości  przypomina różne drogi wiodące Polaków z zaboru pruskiego do odzyskania państwowości. Ważnym wydarzeniem poprzedzającym wybuch Powstania Wielkopolskiego było – opisane w pierwszym artykule – zwołanie polskiego Sejmu Dzielnicowego, który obradował w Poznaniu od 3 do 5 grudnia 1918 roku. Posłowie Sejmu Dzielnicowego wyrazili wówczas wolę zjednoczenia z Polską i powołali tymczasowy organ władzy, Naczelną Radę Ludową.

Autorzy kolejnych rozdziałów przywołują wydarzenia z okresu Powstania, rozgrywające się w różnych częściach Wielkopolski: przejmowanie władzy w miastach, walki zbrojne o granice oraz późniejsze sposoby upamiętniania wydarzeń powstańczych. Jeden z tekstów poświęcono postaci szczególnie zasłużonej dla dziejów Powstania – doktorowi Ireneuszowi Wierzejewskiemu, naczelnemu lekarzowi armii wielkopolskiej.

Książka wydana w stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego sięga do tematów rzadziej poruszanych w literaturze, przypominając zapomniane fakty oraz lokalne historie.

Stanisław_Taczak
Historia Polski, Historia powszechna, Książki,

Generał Stanisław Taczak 1874-1960 / Bogusław P(...)

 • Autorzy:  Bogusław Polak,  Michał Polak
 • Wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Poznań – Warszawa 2019
 • ISBN:  978-83-8098-606-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  350

Album  Generał Stanisław Taczak 1874-1960  przybliża postać pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Autorzy publikacji w rozdziale biograficznym ukazali całe życie urodzonego w wielkopolskim Mieszkowie Stanisława Taczaka: jego edukację i drogę do armii, udział w Powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, służbę wojskową do 1930 roku, losy podczas II wojny światowej, działalność społeczną oraz wysiłki podejmowane na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Książka ukazuje także bliskich generała i ich losy oraz przedstawia różne starania o upamiętnienie Stanisława Taczaka, w tym sprowadzenie jego prochów do Poznania w 1988 roku. Część albumowa zawiera wiele niepublikowanych dotąd zdjęć i dokumentów pochodzących ze zbiorów rodzinnych, ponadto zgromadzonych przez muzea, archiwa oraz prywatnych kolekcjonerów.

Utwory powstańcze
Historia Polski, Książki,

Utwory powstańcze / Roman Tadeusz Wilkanowicz

 • Autor:  Wilkanowicz, Roman Tadeusz (1886-1933)
 • Wybór, opracowanie i wstęp:  Kiec, Izolda
 • Wydawca:  Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018
 • ISBN:  978-83-945698-9-1
 • Seria:  Wielkopolskie mikrohistorie, t. 5
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  533

Tobie Polsko, ta kropla krwi wrzącej,
Tobie Polsko, tych naszych serc bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej,
Tobie wszystko, na śmierć i na życie!

Powyższe słowa często są przywoływane przy okazji obchodów kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, jednak ich autor, Roman Tadeusz Wilkanowicz (1886-1933), pozostaje wciąż postacią mało znaną. Co więcej niejednokrotnie jest mylony z własnym synem, również Romanem Tadeuszem (1909-1944), który był grafikiem i uczestnikiem konspiracji okupacyjnej w Warszawie.

Przywrócenia pamięci Romana T. Wilkanowicza – powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, korespondenta wojennego, a zarazem poety, satyryka i dziennikarza – podjęła się Izolda Kiec, która w książce Utwory powstańcze zebrała jego rozproszone teksty. Obok wierszy oraz wspomnień i refleksji z okresu Powstania Wielkopolskiego w publikacji znalazły się również inne utwory patriotyczne, w tym elegie oraz teksty inspirowane postaciami wielkich Polaków. Zebrane utwory poprzedza obszerny rozdział wstępny autorstwa Izoldy Kiec, zatytułowany Bard wielkopolskiej wolności. Wykorzystując liczne odnalezione dokumenty oraz źródła drukowane, autorka wstępu zgłębia kontekst historyczny opublikowanych utworów, aby przywołać zapomniane fragmenty bogatej biografii Romana T. Wilkanowicza.

Książka wydana w serii Wielkopolskie mikrohistorie, okraszona na okładce satyrycznym wizerunkiem Wilkanowicza, przypomina o twórcy, który przedstawiając swoje racje w niepokorny, emocjonalny sposób, dążył do utworzenia wolnej, niepodległej i sprawiedliwej dla wszystkich Polski.

Józef Dowbor-Muśnicki
Historia Polski, Książki,

Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 / Rafał Sie(...)

 • Autorzy:  Rafał Sierchuła, Wojciech Jerzy Muszyński
 • Wydawca:  Instytut Pamięci Narodowej, Poznań – Warszawa, 2018
 • ISBN:  978-83-8098-570-4
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron: 255, [1]

Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego wspomina się ostatnio najczęściej w kontekście 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Warto jednak przypomnieć, że zanim w styczniu 1919 roku trafił on do Wielkopolski, aby przejąć dowództwo Powstania, tworzył I Korpus Polski podczas I wojny światowej, a wcześniej przez wiele lat służył w armii carskiej. Wychowany w domu w duchu polskości, przez całe swoje życie pozostawał polskim patriotą, który jako żołnierz walczył o niepodległą Polskę. Po przejściu w stan spoczynku generał osiadł na stałe w podpoznańskim Lusowie, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Powstańców Wielkopolskich w dużej mierze poświęcone jego osobie.

W albumie Józef  Dowbor-Muśnicki  1867-1937  wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej autorzy ukazali całe życie generała oraz jego dokonania. Publikacja zawiera ponad 260 zdjęć, w tym wiele dotąd niepublikowanych, przedstawiających koleje losu bohatera książki i jego rodziny. Część albumową poprzedza rozdział biograficzny „Droga życia Józefa Dowbora-Muśnickiego”. R. Sierchuła i W. J. Muszyński przypomnieli w nim m.in. jakże ważny fragment testamentu generała, który podsumowując swoje życie napisał, że: „dołożył wszelkich swych możliwości dla wskrzeszenia Polski w jej byłej chwale i potędze”.

Tobie Polsko_1
Historia Polski, Książki,

Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! Mogiły po(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Adam Pleskaczyński
 • Wydawca:  Wojewoda Wielkopolski, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań – Warszawa, 2018
 • ISBN:  978-83-8098-540-7
 • Liczba stron: 407, [1]

Od wybuchu Powstania Wielkopolskiego minęło już ponad 100 lat. Nie żyje już nikt z uczestników tamtych wydarzeń, dlatego pamięć o nich pozostaje zadaniem dla kolejnych pokoleń. Pomocą może służyć książka Tobie, Polsko, na śmierć i na życie! zawierająca ewidencję grobów wojennych, w których spoczywają powstańcy wielkopolscy polegli w latach 1918-1920, do rozwiązania frontu wielkopolskiego 8 marca 1920 r. Publikacja jest efektem prac nad zgromadzonym materiałem źródłowym, zweryfikowanym w badaniach terenowych. W wyniku prac ujawniono istnienie 568 grobów, w których spoczywa 1197 powstańców.

Informacje o zachowanych mogiłach powstańczych usystematyzowano według 9 okręgów wojskowych w Wielkopolsce, a w ich ramach alfabetycznie według miejscowości, w których zlokalizowane są cmentarze. Dodatkowo zamieszczono informację o powstańcach zmarłych w niewoli i pochowanych w Berlinie. Ewidencji towarzyszą bogato ilustrowane komentarze dotyczące historii obiektów, osób oraz liczne cytaty ze źródeł archiwalnych i prasy. Książkę zamyka wykaz nazwisk odczytanych z inskrypcji nagrobnych, pełniący de facto rolę indeksu.

Twórcy opublikowanej ewidencji grobów powstańców wielkopolskich zdają sobie sprawę, że nie ma ona charakteru ostatecznego. Autorzy sugerują, że praca winna stać się impulsem do dalszych poszukiwań oraz weryfikacji zebranych danych.