Browsing Category

Problematyka europejska

Energiewende
Niemcoznawstwo, Problematyka europejska,

Energiewende. Nowe niemieckie imperium / Jakub Wie(...)

 • Autor:  Jakub  Wiech
 • Wydawca:  Defence24,  Warszawa 2019
 • ISBN:  978-83-65960-13-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  124

Publikacja  Energiewende. Nowe niemieckie imperium  opisuje niemiecką transformację energetyczną, której celem jest odejście od paliw kopalnych, zamknięcie elektrowni jądrowych i zwrot ku odnawialnym źródłom energii. Do realizacji tych celów w RFN zaprzęgnięto nie tylko mechanizmy państwowe, ale również środki społeczne.

Dla Niemców Energiewende jest powodem do dumy, stawiającym ich w awangardzie krajów działających na rzecz środowiska. Według Jakuba Wiecha Energiewende stała się doktryną, wpływającą na całą Unię Europejską. Transformacja energetyczna ma prowadzić do stworzenia w Niemczech europejskiego energetycznego centrum dyspozycyjnego, czego skutkiem będzie – zdaniem autora publikacji – stopniowe uzależnienie innych państw i budowa nowego niemieckiego imperium w Europie.

Europa 2030_miękka
Aktualności, Problematyka europejska,

Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben / Werner(...)

 • Redaktor:  Werner  Reichel
 • Wydawca:  Frank&Frei, Wiedeń  2020
 • ISBN:  978-3-903236-36-3
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  227

Dzisiejsza Unia Europejska ugina się pod naporem sytuacji kryzysowych. W jakim kierunku zatem zmierza Europa? Jak my, Europejczycy, będziemy żyć za 10 lat?

Na te pytania próbuje odpowiedzieć publikacja Europa 2030. Wie wir in zehn Jahren leben. Dwunastu autorów, reprezentujących różne poglądy, od konserwatywnych po liberalne, przedstawia swoje scenariusze przyszłości Europy. Książkę rozpoczyna tekst De profundis – Europa in den 2030ern  autorstwa prof. Davida Engelsa z Instytutu Zachodniego.

Frohlich Das Ende_twarda
Niemcoznawstwo, Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolit(...)

 • Autor:  Stefan  Fröhlich
 • Wydawca:  Springer,  Wiesbaden  2019
 • ISBN:  978-3-658-25142-0
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  VIII, 172

Zarówno wewnętrzne problemy Unii Europejskiej związane między innymi z Brexitem, różnicami poglądów na temat reformy strefy euro oraz rozwojem nacjonalizmów w Europie, jak i zewnętrzne wyzwania ze strony Rosji i Chin, a także kwestie migracyjne, mają wpływ na politykę zagraniczną Niemiec. Ponadto do jej destabilizacji przyczynia się w ostatnim czasie zmiana taktyki Stanów Zjednoczonych wobec Europy.

Stefan Fröhlich, politolog i ekspert w dziedzinie niemieckiej polityki zagranicznej, stara się odpowiedzieć na zarzuty kierowane wobec Niemiec przez inne państwa, unikające przywództwa i globalnej odpowiedzialności. Autor książki Das Ende der Selbstfesselung. Deutsche Außenpolitik in einer Welt ohne Führung sugeruje, że w obecnej sytuacji międzynarodowej należałoby dokonać ponownej oceny roli państwa niemieckiego w Europie i na świecie.

Vaterlandszeichner
Historia powszechna, Problematyka europejska,

Vaterlandszeichner. Geografen und Grenzen im Zwisc(...)

 • Autor:  Maciej Górny
 • Wydawca:  Fibre, Osnabrück 2019
 • Seria:  „ Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau”, Bd. 39
 • ISBN:  978-3-944870-68-7
 • Oprawa:  twarda
 • Liczba stron:  304

Po zakończeniu I wojny światowej propagowano poglądy o istnieniu terytoriów narodowych, do których należy dostosować granice państwowe. Podczas negocjacji pokojowych w Paryżu w 1919 roku koncepcja ta inspirowała wiele delegacji do prowadzenia sporów na tle etnicznym. Opierano się przy tym na danych spisowych, które zostały przedstawione w postaci map etnograficznych, przygotowanych przez geografów pełniących rolę ekspertów.

Książka  Vaterlandszeichner  jest niemieckim tłumaczeniem publikacji Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Warszawa 2017). Autor bada strategie komunikacyjne i argumentacyjne geografów z Europy Środkowo-Wschodniej od początku XX wieku do lat trzydziestych. Maciej Górny analizuje teksty i mapy wybranych polskich, czeskich, serbskich, ukraińskich, węgierskich, rumuńskich i niemieckich geografów, przedstawiając ich twórczość, debaty oraz stosowane przez nich argumentacje.

Die Militarisierung
Problematyka europejska, Stosunki międzynarodowe,

Die Militarisierung der EU. Der (un)aufhaltsame We(...)

 • Autorzy:   Claudia  Haydt,  Jürgen  Wagner
 • Wydawca:  Edition Berolina,  Berlin  2018
 • ISBN:  978-3-95841-087-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  303, [1]

Od lat elity polityczne, gospodarcze i wojskowe Europy Zachodniej starają się przekształcić Unię Europejską w znaczącą potęgę na równi z krajami takimi jak USA czy Chiny. Aby chronić własne interesy, Unia realizuje strategię geograficzną koncentrującą się na rozszerzeniu strefy wpływów i rozwoju wszechstronnych zdolności wojskowych. Claudia Haydt i Jürgen Wagner krytykują stosowanie imperialnych oraz militarystycznych praktyk, opisując anatomię wyłaniającej się potęgi wojskowej.

Według autorów książki  Die Militarisierung der EU  pod przywództwem francuskim i niemieckim następuje nasilenie tych procesów: nowy budżet na uzbrojenie, nowe struktury wojskowe i europejski rynek zbrojeniowy zdecydowanie przyspieszają ich realizację. C. Haydt i J. Wagner sugerują, że grozi to trwałą zmianą charakteru Unii w negatywnym kierunku.

Renovatio polska
Najnowsze publikacje Instytutu Zachodniego, Problematyka europejska,

Renovatio Europæ. O hesperialistyczną reformę E(...)

 • Redaktor:  David  Engels
 • Wydawca:  Instytut  Zachodni,  Poznań  2019
 • ISBN:  978-83-61736-96-7
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  209, [1]

Książka jest owocem inicjatywy badawczej „Renovatio Europae” podjętej w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W jej ramach w latach 2018-2019 międzynarodowe zespoły ekspertów przedmiotem rozważań uczyniły sprawę palącej potrzeby reformy Unii Europejskiej. Jedna z grup, obradująca pod kierownictwem prof. Davida Engelsa, zajmowała się kwestią „Tożsamość i wartości”. Debata na ten temat odbyła się 6 marca 2019 roku w Warszawie.

Autorzy poszczególnych rozdziałów Renovatio Europæ, pochodzący z najróżniejszych kontekstów intelektualnych, politycznych i narodowych, ukazują obraz obecnej sytuacji zachodniej cywilizacji. Według referentów Europa może liczyć się w przyszłości tylko wtedy, gdy nie zapomni o swoich historycznych korzeniach. Teksty zamieszczone w tomie przedstawiają różne punkty widzenia na problem, w jaki sposób powrót do historycznej tożsamości może doprowadzić do wewnętrznego i zewnętrznego wzmocnienia Europy.

Publikacja została również wydana w wersjach językowych niemieckiej oraz angielskiej, które są dostępne w Bibliotece Instytutu Zachodniego: Renovatio Europæ. Plädoyer für einen hesperialistischen Neubau Europas  (Lüdinghausen – Berlin 2019) oraz Renovatio Europae. For a hesperialist renewal of Europe (Groningen 2019).

X_European strategy
Aktualności, Problematyka europejska,

European strategy in the 21st century. New future (...)

 • Autor:  Sven Biscop
 • Wydawca:  Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2018
 • ISBN:  978-1-138-38472-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron:  XI, [1], 153

Autor książki European strategy in the 21st century przedstawia nową teoretyczną narrację na temat globalnej roli Unii Europejskiej. Sven Biscop stawia pytanie: „Czy Europa, stara potęga, zapomniała, czym jest siła?”, a także próbuje określić, w jaki sposób należy kształtować przyszłą strategię bloku.  

Biscop uważa, że egzekwowanie przez Unię Europejską trwałych modeli pokoju i stabilności w niestabilnych i niepewnych społeczeństwach jest warunkiem wstępnym promowania uniwersalnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka i dobre rządy. Jednak zasadnicze znaczenie dla konceptualizacji przyszłej strategii dla Europy i Unii Europejskiej ma według autora European strategy określenie związku między wartościami a geopolityką oraz długoterminowej wizji międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Publikacja ma zachęcać do nowego spojrzenia na rolę Unii Europejskiej na arenie światowej.

Polska wobec zachodnioeur
Historia Polski, Problematyka europejska,

Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integ(...)

 • Autor:  Adam Barabasz
 • Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2018
 • ISBN:  978-83-65817-41-9
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 329, [1]

Po zakończeniu II wojny światowej w Europie Zachodniej pojawiły się ideologie promujące integrację europejską. W Polsce, która po wojnie znalazła się w orbicie wpływów ZSRR, różnie reagowano na trwające na Zachodzie procesy integracyjne. Stanowisko Polski w tej kwestii ewoluowało przez lata. Władze polskie w pierwszym okresie po 1945 roku całkowicie negowały zjawisko integracji, aby pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku dojść do pełnej akceptacji oraz nawiązania ściślejszej współpracy gospodarczej i handlowej.

Publikacja Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integra- cyjnych po II wojnie światowej analizuje przemiany zachodzące w stanowisku władz PRL wobec integracji Europy Zachodniej, poczynając od polskiej reakcji na ogłoszenie planu Marshalla. Przy porządkowaniu materiałów uzyskanych w licznych kwerendach archiwalnych autor zastosował kryterium chronologiczno-problemowe. Pozwoliło to na przedstawienie w przejrzysty sposób ewolucji poglądów prezentowanych przez władze polskie w latach 1946-1989.

Więcej czy mniej Europy
Aktualności, Problematyka europejska,

Więcej czy mniej Europy? UE i integracja europejs(...)

 • Autor:  Styczyńska, Natasza
 • Wydawca:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • ISBN:  978-83-233-4399-8
 • Oprawa:  miękka
 • Liczba stron: 261, [1]

Książka Więcej czy mniej Europy? powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Nataszy Styczyńskiej. Autorka analizuje oficjalny dyskurs partii politycznych na tematy związane z integracją europejską i Unią Europejską od referendum akcesyjnego w 2003 roku do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015. Programy stanowiące oficjalne stanowisko partii są komunikatem do wyborców, a zarazem mają wpływ na kształt debaty publicznej. N. Styczyńska przyjrzała się programom partii politycznych oraz innym oficjalnym dokumentom, np. deklaracjom przedwyborczym, próbując określić wizję organizowania i znaczenia wspólnej Europy dla poszczególnych partii oraz zmienność tej wizji w czasie.

Publikację zamyka Kalendarium 2003-2015, przypominające wydarzenia dotyczące spraw europejskich, zachodzące w tym okresie w Polsce, jak również wydarzenia i zjawiska w Europie, które miały lub mogły mieć wpływ na polską scenę polityczną.

Integracja europejska
Aktualności, Problematyka europejska,

Integracja europejska. Polska perspektywa / red. n(...)

 • Oprawa:  twarda
 • Redakcja naukowa:  Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch
 • Wydawca:  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
 • ISBN:  978-83-7666-580-1
 • Liczba stron: 614, [1]

Sprawa aktualnego i przyszłego kształtu integracji europejskiej pozostaje wciąż ważnym problemem, wzbudzającym dyskusję w różnych środowiskach, tak politycznych, jak i naukowych. Prezentowana książka przedstawia diagnozę obecnej sytuacji w Europie oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie o przyszłość integracji europejskiej po okresie rozlicznych kryzysów na początku XXI wieku. Celem publikacji jest ukazanie perspektywy polskich naukowców wobec przyszłych losów integracji. Przedstawiono w niej rozważania o tym, jak Polacy prognozują losy Europy, a także jak w naszym kraju jest postrzegana dyskusja europejska o przyszłości Unii Europejskiej.

źródło: materiały wydawcy