Dział I - Dokumenty niemieckie

Dział I zawiera oryginalne dokumenty niemieckie, ponadto uwierzytelnione odpisy oraz fotokopie i kserokopie dokumentów. Prawie 400 jednostek akt dotyczy administracji, gospodarki, organów policyjnych i osadnictwa niemieckiego w Kraju Warty; ponadto działalności utworzonego w Poznaniu „Rechsuniversität Posen". W zbiorach tego działu są egzemplarze różnych tytułów prasy niemieckiej, ulotki oraz materiały propagandowe.

Około 300 pozycji inwentarzowych dokumentów przedstawia niemiecką politykę narodowościową na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy. W kolejnej liczącej kilkadziesiąt pozycji grupie akt znalazły się dokumenty o położeniu polskiej ludności - pracy przymusowej, aresztowaniach, osadzaniu w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz eksterminacji Żydów. Zbiór afiszy niemieckich, informujących o wykonanych na Polakach wyrokach śmierci.

1. Niemieckie afisze, w tym wyroki śmierci na Polakach.

2. Wykaz imion, które można było nadawać polskim dzieciom w Kraju Warty.

3. Okólnik w sprawie używania języka polskiego przez Polaków.

4. Niemieckie zaświadczenie o pracy nieletniej Polki.

5. Niemieckie dokumenty dotyczące zniemczania nazw miejscowości w Kraju Warty.