W celu zapewnienia wygody użytkownikom podczas korzystaniu z witryny ta strona używa plików cookies.
Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij przycisk "X" z prawej strony, aby informacja więcej się nie wyświetlała.


Regulamin sprzedaży książek elektronicznych (ebooków) w sklepie internetowym

Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Dział II. Postanowienia ogólne

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki

Dział IV. Cena

Dział V. Licencja na korzystanie z ebooka

Dział VI. Zabezpieczenia ebooka

Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne

Dział VIII. Rozwiązanie umowy

Dział IX. Reklamacje

Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów

Dział XI. Postanowienia końcoweDział I. Definicje wybranych pojęć 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 1. „Regulaminie” ‒ należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; 

 2. „Regulaminie sklepu internetowego” ‒ należy przez to rozumieć dostępny na stronie https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/  Regulamin Księgarni Instytutu Zachodniego;

 3. „Sprzedawcy” ‒ należy przez to rozumieć Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań,  NIP 783-17-38-640 Nr konta bankowego ‒ Bank Gospodarstwa Krajowego: 50 1130 1088 0001 3149 0620 0001

 4. „Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” ‒ należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych; 

 5. „Stronach” ‒ należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna; 

 6. „Księgarni” ‒ należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/  księgarnię internetową, sprzedającą produkty, w tym ebooki znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu; 

 7. „ebooku” ‒ należy przez to rozumieć książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę  może być zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Księgarni, stosownie do informacji podanej obok danego ebooka; 

 8. „koszyku” ‒ należy przez to rozumieć składnik Księgarni (tak właśnie w nomenklaturze, która jest stosowana na stronie Księgarni składnik ten jest nazwany), który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy na podstawie narzędzi informatycznych oferowanych przez system teleinformatyczny Sprzedawcy; 

 9. „Konsumencie” ‒ należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.; 

 10. „k.c.” ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

 11. „Prawie autorskim” ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

 12. „Ustawie o prawach konsumenta” ‒ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

 13. „stronie www.” ‒ należy przez to rozumieć https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/   Dział II. Postanowienia ogólne  
 1. Regulamin określa zasady zakupu ebooków od Sprzedawcy za pośrednictwem Księgarni, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane. 

 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
   
 3. Zakupu ebooka za pośrednictwem Księgarni może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w Księgarni lub który posiada tam już swoje konto. 

 4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Księgarni na zakup ebooka, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń. 

 5. W zakresie spraw nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin sklepu internetowego. 

 6. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu i Regulaminu sklepu internetowego pierwszeństwo ma Regulamin. 

 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.  Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki  
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 Działu II Regulaminu, Klient zamawia ebook za pośrednictwem Księgarni, stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/

 2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie www. określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.

 3. Klient dokonuje zamówienia ebooka zaznaczając wybrany przez siebie tytuł i typ pliku (format) za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym (patrz Dział V Regulaminu), że przy każdym tytule ebooka, oferowanego Klientowi w Księgarni, Sprzedawca zamieszcza w Księgarni dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.

 4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w rubryce „Wyślij” . W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
   
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, w terminie do 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w sposób określony w pkt. 4 powyżej, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta w jego treści podany potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane, jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od Umowy, przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: olszewska@iz.poznan.pl  z podaniem numeru swego zamówienia, nazwy Klienta i swojego adresu poczty elektronicznej. 

 6. Płatność winna zostać dokonana online, chyba że Sprzedawca zaproponuje także inne formy płatności; zasady płatności online określone zostały na stronie płatności online. 

 7. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówionego ebooka, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej, link do jego pobrania. Klientowi zostanie stworzona także możliwość pobrania ww. linku w inny sposób, a to po zalogowaniu na swoje konto w Księgarni (jeden unikalny link do danego zamówionego ebooka, który może być pobrany z dwóch ww. różnych źródeł) ‒ w ramach jednak zakresu udzielonej licencji. Z momentem otrzymania ww. linku na ww. podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej zostaje udzielona licencja na korzystanie z ebooka, do którego link „prowadzi”, stosownie do postanowień zawartych w Dziale V Regulaminu. W przypadku nieotrzymania linku w ww. we wskazanym wyżej terminie, Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w Dziale IX Regulaminu.   

 8. Klient może pobrać zamówionego ebooka niezwłocznie po umożliwieniu mu jego pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień Umowy, tj. po przesłaniu na jego adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu aktywnego linku w tym celu. Liczba komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Klient może pobrać zamówionego ebooka, będzie podawana obok ebooka w jego ogólnych postanowieniach określających zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji. 

 9. Sprzedawca oświadcza, że w sytuacji ujawnienia przez Klienta linku do pobrania ebooka, o którym mowa powyżej, lub adresu poczty elektronicznej (loginu) i hasła lub danych umożliwiających dostęp do konta Klienta w Księgarni osobie trzeciej osoba ta może dokonać pobrania zamówionego ebooka w miejsce Klienta; stąd też uprasza się Klienta o nieudostępnianie ww. linku, hasła do ww. poczty elektronicznej ani danych umożliwiających dotarcie do jego konta w Księgarni. Pobranie pliku zawierającego zamówionego ebooka za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta lub pobranego z jego konta w Księgarni jest traktowane przez Sprzedawcę jak pobranie tego pliku przez Klienta, który go zamówił. Dział IV. Cena  
 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej „sztuki” danego ebooka jest podana na stronie Księgarni obok ebooka. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.

 2. Sprzedawca podaje na stronie Księgarni, stosownie do pkt. 1 powyżej cenę brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług.

 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.

 4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.  Dział V. Licencja na korzystanie z ebooka 
 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem Księgarni stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną. 

 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Księgarni ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję. 

 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.

 4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków linku, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podany na stronie Księgarni obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:

  - dopuszczalną ilość liczbę pobrań jednego ebooka; w razie braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 3 razy w okresie kolejnych 14 dni kalendarzowych;

  - sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu; 

  - brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości liczby znaków; w razie braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany; 

  - prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w razie braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje;
  w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w razie braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie; 

  - termin obowiązywania licencji, z tym, że w razie braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony; 

  - inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka). 

 5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka: 

  -  umożliwiająca korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie Księgarni, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.

 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka lub jego fragmentów, a także jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego jego/ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.
   
 7. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego. 

 8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego. 

 9. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem postanowień pkt. 6 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.  Dział VI. Zabezpieczenia ebooka  
 1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, będzie podana przy opisie ebooka. 

 2. Przy każdym ebooku znajduje się informacja o jego zabezpieczeniu. 

 3. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka, zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.  Dział VII. Wymagania techniczne i technologiczne  
 1. Zastrzega się, że o ile z opisu podanego przy danym ebooku na stronie Księgarni nie będzie wynikać nic innego:

  - przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupionego ebooka jest konieczne połączenie z Internetem,

  - do czytania ebooków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowanie specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie ebooków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Dział VIII. Rozwiązanie umowy  
 1. W wyniku złożenia Sprzedawcy przez Klienta zamówienia na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia traktowane jest przesłanie Klientowi linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w koncie Klienta na stronie https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/; w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta. 

 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:

  - zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani 

  - gdy pobrał zamówionego ebooka.  Dział IX. Reklamacje  
 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej olszewska@iz.poznan.pl, pisemnie na adres: aktualnej siedziby Instytutu Zachodniego z dopiskiem „Reklamacja dot. ebooka” lub telefonicznie pod nr telefonu 61 852 76 91 wew. 215 w przypadku problemów z pobraniem zamówionego ebooka lub jego otwarciem, w szczególności, gdy: 

  - pobrany plik zawierający ebooka okaże się uszkodzony, 

  - w terminie 48 godzin od momentu zapłaty Klient nie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego pobranie ebooka stosownie do zakresu udzielonej mu licencji.

 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych. 

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia. 

 4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.  Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów  
 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta. 

 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ebooka, wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3. 

 3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu; 

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 10. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania. 

 11. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta te postanowienia Regulaminu: 

  a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,

  b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Dział XI. Postanowienia końcowe  
 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco. 

 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym. 

 3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego czy w ramach ebooka objętego przedmiotem Umowy. 

 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

 5. Umowa podlega prawu polskiemu. 

 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych ‒ aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu ‒ form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://www.iz.poznan.pl/ksiegarnia/pl/ informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy. 

 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami. 

 8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów. 

 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.