Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Raport Komisji Europejskiej na temat mobilności zarobkowej

#UE #migracje #migracjazarobkowa #rynekpracy

W dniu 08.01.2021 r. Komisja Europejska opublikowała doroczny raport na temat mobilności obywateli UE będących w wieku produkcyjnym (20-64 lata). Główne źródła danych to statystyki Eurostatu oraz wyniki Badania Siły Roboczej w Unii Europejskiej (EU-LFS). Raport podsumowuje lata 2018-2019 i wskazuje, że mobilność wewnątrz UE rosła, ale w wolniejszym tempie niż w latach poprzednich.

Eurostat w 2019 r. odnotował 17,9 mln obywateli UE, którzy mieszkali w innym państwie niż kraj pochodzenia, z czego 13 mln w wieku produkcyjnym (dane EU-LFS podają liczbę 11,9 mln migrujących w wieku produkcyjnym, z czego 9,9 mln aktywnych zawodowo). Odsetek migrantów zarobkowych wzrósł między 2018 a 2019 r. jedynie o 1,2%, a więc mniej niż w okresie 2017-2018 (3,4%) czy też w latach poprzednich (ok. 5% rocznie w okresie 2014-2017). W sumie mobilni wewnątrz Wspólnoty obywatele UE stanowią obecnie 4,2% całej europejskiej siły roboczej. Większy odsetek stanowią obywatele państw trzecich, tzn. pochodzący spoza UE (5,5% całej siły roboczej). Przytoczone dane odnoszą się do 28 państw członkowskich, czyli uwzględniają jeszcze Wielką Brytanię.

Aż 45% wszystkich obywateli UE migrujących w ramach obszaru Wspólnoty wybrało jako kraj docelowy Wielką Brytanię lub Niemcy; w związku z Brexitem odnotowano jednak znaczny spadek przyjazdów do tego pierwszego kraju (z +14,2% w 2017 r. do -5,9% w 2019 r.). Na kolejnych miejscach uplasowały się takie państwa, jak Francja, Włochy i Hiszpania. W liczbach bezwzględnych najwięcej obywateli UE, którzy emigrowali, zamieszkuje w Niemczech (3,3 mln).

Krajami wysyłającymi najwięcej migrantów były: Rumunia, Polska, Włochy, Portugalia i Bułgaria (łącznie 58% wszystkich migrujących obywateli UE pochodzi z tych państw). Odsetek migrujących Polaków i Rumunów wzrósł o 4% w porównaniu z 2018 r. Wskaźnik zatrudnienia wśród migrujących Europejczyków wynosił 78% ‒ o jeden punkt procentowy więcej niż w 2018 r. Najczęściej zatrudniani byli oni w takich sektorach, jak: produkcja, sprzedaż hurtowa, handel detaliczny, ale także w usługach dotyczących zakwaterowania i żywienia.

Wzrosła liczba wysoko wykwalifikowanych migrantów. Co trzeci migrujący zarobkowo obywatel UE ma wykształcenie wyższe (34%); dla porównania ‒ w 2008 r. edukację wyższą zakończył jedynie co czwarty migrant. Krajami docelowymi dla wysoko wykwalifikowanych pracowników były w 2019 r.: Wielka Brytania (1,2 mln osób), Niemcy (790 tys.), Hiszpania (459 tys.), Francja, Belgia i Austria. Wykwalifikowani pracownicy pochodzą najczęściej z Polski, Rumunii i Włoch. 34% migrantów zarobkowych pracuje za granicą poniżej swoich kwalifikacji.

Twórcy raportu prognozują, że w związku ze starzeniem się europejskich społeczeństw odsetek migrujących będzie w dłuższej perspektywie spadać. Zmniejsza się bowiem proporcja ludzi młodych ‒ chętnych do migracji ‒ w odniesieniu do całej populacji. Według różnych szacunków może dojść do spadku wielkości siły roboczej w UE o 8,2%, a nawet o 18% do 2070 r. Będzie to oznaczało większe zapotrzebowanie na pracowników i mniejszą konkurencję na rynku pracy. (AK)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_43

https://ec.europa.eu/germany/news/20210108-bericht-arbeitsmobilitaet_de


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640