Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Przegląd Zachodni

Europa zjednoczona i podzielona

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2010

SIPS TREŚCI

CONTENTS

INHALT

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Margot Stańczyk-MinkiewiczEuropa - razem, czy osobno?
 • Janusz J. Węc,  Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim
 • Łukasz Bartkowiak,  Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej
 • Wanda Pełka,  Innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Joanna Cieślińska,  Synergia Czarnomorska
 • Marcin Dębicki,  Słowenia - unijno-bałkański pomost
 • Wojciech Szczepański,  Kosowo (zarys historii polityczno-społecznej)
 • Elżbieta Pałka,  Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w Czechach i na Słowacji po 1989 r. Podobieństwa i różnice
 • Radosław Zenderowski,  Religia a słowacka tożsamość narodowa
 • Maria Józefowicz,  Pamięć zbiorowa w budowaniu nowej tożsamości Hiszpanów

 

 MATERIAŁY

 • Grzegorz Nycz, Amerykańska polityka wspierania demokracji w Europie Wschodniej w latach 1989-1991
 • Marek Rewizorski, Rywalizacja i współpraca pomiędzy USA a Unią Europejską na forum WTO
 • Natalia Kohtamäki, Współpraca transgraniczna w regionie Górnego Renu

 

 

 PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Maria Wojtczak, Doktorat honoris causa dla profesora Huberta Orłowskiego
 • Maria Wagińska-Marzec, "Historia i Życie". O konkursie wiedzy historycznej dla młodzieży szkół licealnych w Polsce

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Jürgen Habermas, Ach, Europa (omów. Piotr Cichocki)
 • Joanna Sondel - Cedarmas, Gabriele D'Annunzio, U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu (omów. Maria Zmierczak)
 • Ralf Georg Czapla, Anna Fattori (red.), Die verewigte Stadt. Rom in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 (omów. Aleksandra Chylewska-Tölle)
 • Iwona Hofman, Polska - Niemcy - Europa. Program zachodni paryskiej "Kultury" (omów. Marceli Kosman)
 • Rafał Riedel (red.), Horyzonty tożsamości europejskich (omów. Hanka Dmochowska)

 

 Z KORONIKI NAUKOWEJ

 

 • Anna Ziółkowska, Rok 1939 - geneza i początek II wojny światowej
 • Natalia Jackowska, Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów
 • Marta Götz, Spotkanie z ambasadorem Szwecji w Polsce
 • Bartłomiej Walczak, Warsztaty "Inequalities and migration in post-communist societies"
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Polska i Unia Europejska. Współpraca, wyzwania i perspektywy
 • Natalia Jackowska, Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009
 • Piotr Kowalski, Izabela Taraszczuk, Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc
 • Izabela Taraszczuk, Wojenne losy dzieci a percepcja pamięci
 • Radosław Grodzki, Kulturowe praktyki oswajania przestrzeni obcej po II wojnie światowej: Obwód Kaliningradzki, Karelia, Sachalin
 • Sebastian Paczos, Damian Szymczak, Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony
 • Paweł Stachowiak, Dwa Dwudziestolecia. Społeczeństwo, państwo, geopolityka
 • Piotr Kubiak, Niemcy w polityce międzynarodowej po II wojnie światowej
 • Marta Götz, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

 

WSPOMNIENIA

 

 • Jerzy Krasuski 1930-2009 (Andrzej Sakson)
 • Michael Wollenschläger 1946-2008 (Andrzej Sakson)

 CONTENTS

 

 • Margot Stańczyk-Minkiewicz, Europe - Together or Separately?
 • Janusz J. Węc, System Reform of the European Union in the Treaty of Lisbon
 • Łukasz Bartkowiak, Legal-International Subjectivity of the European Community and the European Union
 • Wanda Pełka, Innovativeness of the Member States of the European Union
 • Joanna Cieślińska, Black Sea Synergy
 • Marcin Dębicki, Slovenia - The EU-Balkan Bridge
 • Wojciech Szczepański, Kosovo (An Outline of Political and Social History)
 • Elżbieta Pałka, Situation of Churches and Religious Associations in the Czech Republic and Slovakia after 1989. Similarities and Differences
 • Radosław Zenderowski, Religion and Slovak National Identity
 • Maria Józefowicz, Collective Memory in Constructing a New Identity of Spaniards
 • Grzegorz Nycz, American Policy of Supporting Democracy in Eastern Europe in the Years 1989-1991
 • Marek Rewizorski, Competition and Cooperation between the USA and the EU on the WTO Forum
 • Natalia Kohtamäki, Transborder Cooperation in the Upper Rhine Region
 • Maria Wojtczak, Honorary Doctorate for Professor Hubert Orłowski
 • Maria Wagińska-Marzec, "History and Life". On Historical Knowledge Competition for High School Students in Poland

 


 INHALT

 

 • Margot Stańczyk-Minkiewicz, Europa - gemeinsam oder jeder für sich?
 • Janusz J. Węc, Die Strukturreform der Europäischen Union im Vertrag von Lissabon
 • Łukasz Bartkowiak, Die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Union als Subjekte des Völkerrechts
 • Wanda Pełka, Die Innovationsfähigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
 • Joanna Cieślińska, Synergie am Schwarzen Meer
 • Marcin Dębicki, Slowenien - Vorposten der EU auf dem Balkan
 • Wojciech Szczepański, Kosovo (ein Abriss der politischen und gesellschaftlichen Geschichte)
 • Elżbieta Pałka, Die Situation der Kirchen und der Glaubensgemeinschaften in Tschechien und in der Slowakei nach dem Jahr 1989. Ähnlichkeiten und Unterschiede
 • Radosław Zenderowski, Religion und nationale Identität der Slowaken
 • Maria Józefowicz, Kollektive Erinnerung bei der Schaffung der neuen Identität der Spanier
 • Grzegorz Nycz, Die amerikanische Politik der Demokratieförderung in Osteuropa in den Jahren 1989 - 1991
 • Marek Rewizorski, Rivalität und Zusammenarbeit zwischen den USA und der Europäischen Union auf dem Forum der WTO
 • Natalia Kohtamäki, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Oberrhein-Region
 • Maria Wojtczak, Ehrendoktorwürde für Professor Hubert Orłowski
 • Maria Wagińska-Marzec, "Geschichte und Leben". Über den Wettbewerb im Fach Geschichte für die Schüler an höheren Schulen in Polen

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640