Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Informacje dla autorów

Tematyka „Przeglądu Zachodniego” w 2020 r.

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania artykułów, materiałów, przeglądów i komentarzy, recenzji oraz relacji przeznaczonych do publikacji w 2020 r., a także prosi o przekazywanie sugestii i propozycji dotyczących tematyki kolejnych wydań oraz informacji o planowanych tekstach.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany zasad przygotowania tekstów składanych do publikacji (przypisy harwardzkie).

http://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania

„Przegląd Zachodni” nr 1/2020 Europejskie „naczynia połączone”

Zachodzące w Europie procesy integracji oraz dekonstrukcji niezmiennie przyciągają uwagę badaczy, analityków oraz publicystów. Migracje, konflikt na Ukrainie i jej prozachodnieaspiracje, coraz głębsze sieci zależności, sięganie po nadzwyczajne rozwiązania prawne czy kryzysy władzy państw aspirujących do UE, alternatywne wizje Europy populistów czy relacje ze Wschodem to absorbujące wyzwania, od których nie ma odwrotu ani łatwych odpowiedzi. Równolegle do brytyjskich rozterek czy wielorakich problemów UE jesteśmy jednakświadkami zacieśniania współpracy gospodarczej, dialogu politycznego i kontaktów obywateli.

Jak zatem definiować Europę? Do próby komplementarnego ujęcia spraw potencjału i roli współczesnej Europy zapraszamy autorów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy.Europejskie przewartościowania skłaniać powinny do refleksji o fundamentach jedności, powrotu do pytań o wartość pokoju, wolności, praworządności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, solidarności, poczucia obywatelskiej wspólnoty. Współczesne realia i otoczenie międzynarodowe wymagają twórczego podejścia do takich wartości, bo łatwo krytykowane przez mieszkańców Starego Kontynentu osiągnięcia, dla innych są wzorcem ponadpaństwowych porozumień integracyjnych.


Termin nadsyłania materiałów: koniec listopada 2019 r.

„Przegląd Zachodni” nr 2/2020Niemcy 30 lat po zjednoczeniu

Nie tylko odejście od podatku solidarnościowego wyznacza kolejną perspektywę studiów nad zjednoczonymi Niemcami. Przeobrażenia struktury społecznej, zmianypokoleniowe, skok cywilizacyjny czy wyraźnie ewoluująca scena polityczna to tylko niektóreczynniki sprawiające, jak inne są Niemcy 30 lat po zjednoczeniu. Udostępniane archiwa pozwalają badać prywatyzację czy polityczne kulisy przełomu – także w perspektywie porównawczej na tle krajów Europy Środkowej, podobnie jak żywotność (w Niemczech, czypoza nimi) stereotypu Ossi i Wessi czy postrzeganie Polaków i innych narodów. Skąd bierze się potencjał ruchów radykalnych i populistycznych, jakie są ich zagraniczne inspiracje, na jakie poparcie w Niemczech mogą liczyć? Interesującą sferą jest kultura, także w jejmaterialnych wymiarach – dość wskazać przykład fascynacji Bauhausem, przenikaniedawnych programów i wzorców do współczesności.

Dystans pokolenia to również możliwość spojrzenia na relacje polsko-niemieckie przezpryzmat partnerstw lokalnych i instytucjonalnych, sąsiedztwa pograniczy i społeczeństwa obywatelskiego, a także pamięci o przeszłości na terenach, które zmieniły przynależność państwową. Czy pamięć łączy, czy może być wspólna dla narodów o różnej historii? Oddolnawspółpraca coraz częściej okazuje się inna niż retoryka wielkiej polityki – czy to zatem zwyczajne polsko-niemieckie sąsiedztwo?

A jakie Niemcy będą w kolejnych dziesięcioleciach?

Termin nadsyłania materiałów: koniec stycznia 2020 r.

„Przegląd Zachodni” nr 3/2020Imperia-narody-państwa-regiony

Traktat wersalski wraz z Ligą Narodów i innymi traktatami pokojowymi miały być filarami nowego ładu światowego i systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Nie powracamy do spraw dobrze znanych i wielokrotnie opisywanych, lecz chcemy wyjść nawet poza okres międzywojenny, by po upływie 100 lat zastanowić się nad głębszymi i dalekosiężnymikonsekwencjami dla Niemiec, Europy i świata. Na ile traktat wersalski zmienił Niemcy? Jak wpisuje się on w niemiecką świadomość narodową i historyczną? W jakim stopniu współczesne Niemcy są dziełem traktatu wersalskiego?

Jak wydarzenia sprzed wieku zmieniły europejskie myślenie o Europie i świecie, dyplomację i bezpieczeństwo w Europie? Czy Liga Narodów była kolebką Unii Europejskiej, a podobne idee udało się urzeczywistnić po kolejnej wielkiej wojnie? Jak zdeterminowane były zmiany prowadzące od wielkich imperiów ku państwom narodowym oraz współczesnym formom współpracy regionalnej?

Los Polski w powersalskim stuleciu w szczególny sposób rzutuje na jej relacje z sąsiednimi państwami. Jakie niesie wnioski dla kolejnych dekad czy obok dramatycznychdoświadczeń polskim dziedzictwem będzie także umiejętność porozumienia, pojednania i współpracy?

Czy można mówić o ciągłości amerykańskiej polityki „nowej demokracji” i „nowej dyplomacji” od Wilsona, przez Roosevelta, Kennedy’ego do Obamy? Czy traktat wersalski był inspiracją dla późniejszych rozwiązań pokojowych w takich kwestiach, jak np. ukaranie zbrodniarzy wojennych, prawa człowieka, wyznaczanie granic czy odszkodowania? Katalogpytań jest otwarty, a poddane studiom stulecie nasuwa wiele zbieżności i porównań.


Termin nadsyłania materiałów: koniec kwietnia 2020 r.

„Przegląd Zachodni” nr 4/2020Smog i sukcesy Zielonych

Do studiów połączonych hasłem środowiska, jego zmian i ochrony oraz pracy nad uświadomieniem wagi tych kwestii współczesnemu człowiekowi-obywatelowi- konsumentowi-wyborcy zapraszamy przedstawicieli szerokiego spektrum dyscyplin, dlaktórych natura, ludzkie potrzeby i świadomość ekologiczna oraz wymagania rozwoju cywilizacyjnego tworzą całość.

Przeobrażenia środowiska zagrażające planecie nie powinny być zaskoczeniem.Niewspółmierność dynamicznego rozwoju i świadomości jego kosztów okazały się pułapką, rzeczywisty problem leży zaś nie w możliwościach, lecz w woli wyjścia z niej. Czy krajeuprzemysłowione będą zdolne do świadomych zmian na rzecz środowiska, czy wymusi je widmo katastrofy? Czy przełom w energetyce okaże się trwały? Czy zrównoważony rozwój przyniesie pozytywny impuls, czy będzie tylko maskował zmasowaną eksploatację zasobów?

Dystans, z jakim traktowana była od swego zarania niemiecka partia Zielonychtowarzyszy do dziś politycznym i społecznym inicjatywom zwracającym uwagę na zagadnienia ekologii. Jednak to Zieloni zajmują dziś miejsca w wielu parlamentach. Globalne pytaniaprzekładają się na krajowe i lokalne płaszczyzny działania, a dawne anegdoty o selekcjiodpadów w Niemczech dziś już nie śmieszą, lecz są wyzwaniem. Wagę problemu potwierdza nawet zainteresowanie papieży kwestiami środowiska – aż po encyklikę Franciszka Laudatosi’ z 2015 r.


Termin nadsyłania materiałów: koniec lipca 2020 r.

 

Informacje dla autorów

Zasady przygotowania pracy

 1. W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe oraz materiały (np. przeglądy, raporty, recenzje, omówienia, sprawozdania) dotyczące szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich, historii Niemiec, problemów Niemiec współczesnych, a także integracji europejskiej, przeobrażeń w Europie, w tym w Polsce, tematyki regionalnej i lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania) oraz wybranych problemów globalnych.
 2. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, poszczególne numery mają wstępnie zarysowaną tematykę, nabór materiałów prowadzony jest w sposób ciągły.
 3. Autor dostarcza redakcji wersję elektroniczną tekstu.
 4. Złożone prace podlegają recenzji.
 5. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i podpisać oświadczenie.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
 7. Na całość pracy, poza tekstem głównym z przypisami, składają się:
 8. słowa kluczowe (keywords) w języku polskim i angielskim (5–6 haseł),
 9. tytuł artykułu w języku polskim, angielskim oraz niemieckim,

 streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (Summary), o objętości do 0,5 strony tekstu. Streszczenia w języku angielskim poddajemy weryfikacji językowej. Streszczenie powinno określać:

 1. cel artykułu,
 2. sprecyzowany problem badawczy,
 • klarownie wyodrębnione hipotezy,
 1. zastosowane metody badawcze,
 2. wnioski/podsumowanie.
 3. bibliografia (w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od nazwiska autora/redaktora)
 4. tytuł naukowy, nazwę ośrodka afiliującego autora, numer ORCID, adres poczty e-mail
 5. Wymogi edytorskie:

- edytor tekstu: Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12, wielkość czcionki w przypisach 10, odstępy między wierszami 1,5

- marginesy: górny i dolny 25 mm, lewy 25 mm, prawy 25 mm

- formatowanie tekstu ograniczone do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie

- zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”

- cytaty w cudzysłowie (nie kursywą).

 1. Wykresy, tabele czy schematy powinny być przygotowane w odcieniach szarości. Należy podać ich źrodło lub informację, że stanowią opracowanie własne.
 2. Sugerowana objętość tekstów do działu artykułów to ok. 1 arkusz wydawniczy.

 

 

Przypisy i bibliografia

Od nr 1/2020 obowiązującym stylem przypisów w „Przeglądzie Zachodnim” jest styl harwardzki.

 1. Umieszczane w treści przypisy w nawiasach półokrągłych powinny zawierać nazwisko autora lub skrót tytułu prac zbiorowych, datę wydania oraz numer strony, np. (Wojciechowski 2009: 128), (Współczesne tendencje 1997: 342).
 2. Odesłanie do kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku powinno zawierać rozróżnienie w postaci daty z małą literą, np. (Wojciechowski 2011a: 67) i (Wojciechowski 2011b: 254).
 3. W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Alberski 1989: 45; Batecki 2002: 45; Batecki 1999: 218).
 4. Kilkukrotne odwołanie do tej samej publikacji, nierozdzielone innymi odwołaniami, należy oznaczyć słowem „tamże” z przywołaniem tylko numerów stron.
 5. Pracę wieloautorską należy oznaczyć nazwiskami trzech pierwszych autorów z uzupełnieniem „i in.” (i inni), np. (Kasecki, Laskowska, Sadzik i in., 2016: 342).
 6. Przypisy dolne, stanowiące uzupełnienie tekstu czy dygresję, należy numerować w tekście indeksem górnym.
 7. Integralną częścią przypisu w tekście jest bibliografia przygotowana w następujący sposób:

Mazur Zbigniew, 2002, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań

W przypadku prac zbiorowych:

Budnikowski Tomasz (red.), 2011, Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, Poznań

Artykuł w pracy zbiorowej lub czasopiśmie:

Misala Józef, 2011, Rozwój wymiany zagranicznej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Niemiec, w: Budnikowski Tomasz (red.), Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, Poznań 2011

Kosman Marceli, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy, w: „Przegląd Zachodni” 2011 nr 2: 137-155

Źródła elektroniczne:

Kalka Piotr (2008), Czy Polska przystąpi w 2011 r. do unii walutowo-gospodarczej?, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 4/2008 https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,723,6e0fa0a20c423a474ba48bd1d64764ce/61-Biuletyn%20IZ%20nr%204.%20Euro%20w%20Polsce%20w%202011r.1.pdf (dostęp 23 sierpnia 2019 r.)

 1. Wskazując w bibliografii artykuły naukowe należy podać, w miarę możliwości, ich numer DOI.

 

 

Procedura recenzowania

 1. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 2. Do oceny artykułów składanych do „Przeglądu  Zachodniego” powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, wolnych od konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia do publikacji po naniesieniu niezbędnych modyfikacji lub jego odrzuceniu. Pobierz arkusz recenzyjny .
 4. Recenzenci zobowiązani są do traktowania tekstu powierzonego do oceny jako materiału poufnego. Zawarte w nim dane i twierdzenia nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta we własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.
 5. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.
 6. Recenzja powinna uwzględniać takie kryteria, jak: naukowy, oryginalny charakter tekstu; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków.
 7. Recenzent informuje Kolegium redakcyjne o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.
 8. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, listę współpracujących recenzentów.

 

 

Zasady komunikacji

 1. Komunikacja redakcji z autorami i recenzentami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także pocztą tradycyjną.
 2. Informacja o tematyce i harmonogramie publikacji kolejnych wydań czasopisma w roku kalendarzowym jest publikowana na stronie internetowej wydawcy w czwartym kwartale roku poprzedzającego.
 3. Materiały do publikacji przyjmowane są w formie plików elektronicznych w formacie Word. Redakcja potwierdza otrzymanie materiałów.
 4. Po wstępnym zaopiniowaniu przez Kolegium Redakcyjne materiały są kierowane do recenzentów zewnętrznych, a po uzyskaniu ich ocen redakcja przekazuje autorowi informację o skierowaniu materiału do publikacji w przedstawionej wersji, konieczności modyfikacji tekstu z wykorzystaniem uwag Kolegium Redakcyjnego oraz recenzentów lub jego odrzuceniu.
 5. Nie przewiduje się odpowiedzi autora na recenzję – redakcja nie pośredniczy w komunikacji autora z recenzentem przed opublikowaniem materiału.
 6. Termin publikacji pozytywnie zaopiniowanego i dopuszczonego do druku materiału jest uzależniony od zbieżności jego tematyki z problematyką poszczególnych wydań czasopisma nakreśloną w planie na rok kalendarzowy. Decyzja o publikacji oraz umiejscowieniu pracy w konkretnym numerze pisma należy do kompetencji redakcji.
 7. Autor otrzymuje materiał do korekty autorskiej. Termin na jej wykonanie wynosi 10 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu redakcja zastrzega sobie prawo opublikowania tekstu z pominięciem korekty autorskiej.

 

 

Rzetelność w publikowaniu wyników badań oraz zapobieganie jej naruszeniom

Rzetelność w nauce jest jej jakościowym fundamentem. Czytelnicy muszą mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, wykorzystując dostępną, najnowszą literaturę przedmiotu oraz legalnie pozyskane dane. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Aby przeciwdziałać przypadkom braku rzetelności, a także ghostwriting (nieujawnienie autora lub osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji) i guest authorship (honorary authorship, wkład autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego jest on wskazany jako współautor dzieła) redakcja ”Przeglądu Zachodniego” stosuje następujące rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji wskazania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Autor materiału zakwalifikowanego do publikacji składa pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich, oryginalnego i wolnego od wad prawnych charakteru dzieła oraz nienaruszania praw osób trzecich. W przypadku publikacji wieloautorskiej oświadczenie składa każdy z autorów.
 3. Wykryte przypadki plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych itp.).
 4. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach, fałszowanie i manipulowanie wynikami badań, nieprawdziwe twierdzenia, brak przypisów opatrujących przywoływane twierdzenia i dane oraz cytaty jest nieetyczne i nie jest akceptowane.
 5. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r., „Przegląd Zachodni” znajduje się w wykazie czasopism naukowych, a przypisana mu wartość wynosi 40 punktów.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640