Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Polityka międzynarodowych działań humanitarnych


Polityka międzynarodowych działań humanitarnych
Kierownik: dr Joanna Dobrowolska-Polak
Projekt indywidualny
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010 - 2012 r.

Opis projektu:
Projekt badawczy dotyczy problemu upolityczniania pomocy humanitarnej. W polityce zagranicznej państw, gdzie zasady moralne ustępują żywotnym interesom narodowym, konfrontacja pomiędzy humanitarnymi zasadami postępowania (których immanentną cechą jest przekazywanie wsparcia bliźniemu), a maksymalizacją własnych interesów prowadzi do charakterystycznych zjawisk: selektywnego humanitaryzmu, skutkującego podwójnymi standardami oceny podobnych sytuacji, oraz do wykorzystywania efektów działań prowadzonych „z potrzeby serca” do budowy pozytywnego wizerunku państwa-donatora i tworzeniu pozytywnego klimatu dla innych istotnych działań. Oba zjawiska odzwierciedlają polityczną instrumentalizację pomocy humanitarnej. Podstawowy problem badawczy kryje się w pytaniu: jaki jest rzeczywisty zakres, mechanizmy oraz efekty upolitycznienia pomocy humanitarnej i na ile udzielanie pomocy humanitarnej pełni funkcję utylitarną wobec żywotnych interesów narodowych państw.
Przedmiotem badań założonych w projekcie są:
1. polityki humanitarne największych państw-donatorów ostatniej dekady (USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii – wg OCHA FTS lata 2000-2009) oraz Unii Europejskiej;
2. strategie działania społeczności humanitarnej;
3. działanie CERF;
4. działanie międzynarodowych centrów koordynujących przekazywanie pomocy humanitarnej (OCHA i ECHO).

Rezultaty:
publikacja monografii i artykułów w czaspoismach oraz wystąpienia konferencyjne.


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640