Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie w XXI wieku


Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie w XXI wieku
Kierownik Prof. dr hab. Bogdan Koszel
Projekt indywidualny
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2011 - 2013 r. 

Opis projektu:
Światowy kryzys gospodarczy i katastrofa finansów publicznych w Grecji w 2009 r. spowodowały, że Niemcy jako największa gospodarka Unii Europejskiej znalazły się w centrum zainteresowania światowej opinii publicznej, gdyż od ich gospodarczego i politycznego zaangażowania w olbrzymim stopniu zależy rozwój europejskich procesów integracyjnych. Projekt badawczy ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w zjednoczonych Niemczech istnieją ciągoty i tendencje hegemonistyczne – o które często posądzają ich niektórzy najbliżsi sąsiedzi − czy też ich aktywność europejska i międzynarodowa skoncentrowana jest przede wszystkim na realizacji „projektu Europa” a także zapewnieniu bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju państw wschodnioeuropejskich i bałkańskich. Celowe jest zbadanie najważniejszych wewnętrznych mechanizmów, które wpływają oraz kształtują bieżącą i długofalową politykę Berlina na kontynencie europejskim.
Projekt badawczy składać się będzie z pięciu części, ułożonych według kryteriów chronologiczno-problemowych:
1. Położenie międzynarodowe i status Niemiec po zjednoczeniu w 1990 r.;
2. Wzmacnianie pozycji międzynarodowej Niemiec w Europie w okresie rządów kolacji SPD-Zieloni (1998-2005);
3. Ewolucja samoidentyfikacji;
4. Czynniki wzmacniające i osłabiające niemiecką mocarstwowość (w tym: nowy patriotyzm i polityka historyczna, proeksportowa gospodarka i handel zagraniczny, zaangażowanie międzynarodowe, problemy z dokończeniem reunifikacji, wzrastające uzależnienie od importu niezbędnych surowców, zwłaszcza energetycznych, demografia, trudna sytuacja w niemieckich siłach zbrojnych, ograniczenia wynikające ze środkowoeuropejskiego położenia (Mittellage), spore rozbieżności i rozchwianie wśród elit politycznych, co do priorytetów i kierunków niemieckiej aktywności w przyszłości).
5. In dubio pro Europa? - przekształcenia w polityce Niemiec wobec Unii Europejskiej. 

Rezultaty: monografia. 


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640