Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Dynamika niemieckiej opinii publicznej


Dynamika niemieckiej opinii publicznej

Kierownik projektu: dr Piotr Cichocki
Zespół: dr Michał Nowosielski, dr Piotr Kubiak
Instytucja współpracująca, partner: Fundacja Konrada Adenauera
Czas realizacji: 2011 r. 

Opis projektu:
Celem projektu jest przedstawienie polskiemu odbiorcy opracowania monitorującego dynamikę niemieckiej opinii publicznej. Problematyka ta pozostaje w Polsce słabo rozpoznana, nawet specjaliści niemcoznawcy – zarówno publicyści, jak i naukowcy – odnoszą się do wyników badań niemieckiej opinii publicznej na podstawie wyrywkowych danych czerpanych z prasy. Realizacja projektu zakłada systematyczny monitoring głównych projektów badawczych poświęconych niemieckiej opinii publicznej, który zawierać będzie również pogłębioną analizę uwarunkowań obserwowanych trendów.
Problemy, które zostaną podjęte w badaniu to:
1. Główne wątki dyskusji publicznej o polityce i problemach społecznych;
2. Stosunki polsko – niemieckie w dyskursie publicznym;
3. Bieżące wyniki badań niemieckiej opinii publicznej.

Rezultaty:
Wyniki analiz pracowników Instytutu będą publikowane co dwa miesiące w specjalnym wydaniu Biuletynu Instytutu Zachodniego. Po zakończeniu projektu przygotowana zostanie zbiorcza publikacja przedstawiająca wyniki całego projektu, mająca na celu podsumowanie dynamiki niemieckiej opinii publicznej w perspektywie średnioterminowej. Dzięki temu odbiorcy będą mogli na bieżąco śledzić przemiany niemieckiej opinii publicznej.  

Pierwszy numer "Biuletynu Specjalnego IZ" Dynamika niemieckiej opinii publicznej


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640