Dzisiaj jest: Niedziela, 23 listopada 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
20-lecie współwydawanego przez Instytut Zachodni dwumiesięcznika „WeltTrends”.
dodano dnia: 2012-10-17 06:50
W dniu 10 października 2012 r. odbyły się na Uniwersytecie w Poczdamie uroczystości z okazji dwudziestolecia dwumiesięcznika „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik", którego współwydawcą jest Instytut Zachodni.

Dotychczas ukazało się 87 numerów tego renomowanego polsko-niemieckiego czasopisma politologicznego. Prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego, współzałożyciel i redaktor pisma, w swym jubileuszowym wystąpieniu zwrócił uwagę na jego wyjątkowy charakter. Uroczystościom towarzyszyła międzynarodowa konferencja (10-12.10. 2012r.) pn. „Hegemonie und Multipolarität. Weltordnung im 21. Jahrhundert" z udziałem naukowców m.in. z USA, Rosji, Chin, Brazylii, Indii, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Grecji i Niemiec.

Artykuł o jubileuszu „WeltTrends" - „Märkische Allgemeine Zeitung" z 10.10.2012 r. dostępny jest tutaj.Nowości na stronie internetowej Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2012-10-12 06:47

Zapraszamy do zmodyfikowanej zakładki Projekty, gdzie znajdują się opisy projektów badawczych, które Instytut Zachodni realizuje lub realizował w ostatnich latach.

Dodaliśmy także zakładkę Dokumenty strategiczne, gdzie można znaleźć m.in. sprawozdania z działalności, plany naukowe oraz  broszurę informacyjną na temat Instytutu Zachodniego.Zaproszenie na wykład „Polityka makroekonomiczna - doświadczenia doradcy rządów krajów rozwijających się"
dodano dnia: 2012-10-09 13:01

Stowarzyszenie Instytut Zachodni zaprasza na wykład prof. Janusza Szyrmera pt. „Polityka makroekonomiczna - doświadczenia doradcy rządów krajów rozwijających się", który odbędzie się 19 października o godz. 10.30 w Instytucie Zachodnim.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.Problematyka "Przeglądu Zachodniego" w 2013 r.
dodano dnia: 2012-10-08 07:55
Redakcja „Przeglądu Zachodniego" uprzejmie informuje o planowanej problematyce czterech numerów pisma w 2013 roku:

Nr 1/2013 - Przyszłość Europy
Nr 2/2013 - Pozycja i rola RFN w świecie
Nr 3/2013 - Rzeczpospolita mniejszości narodowych i etnicznych
Nr 4/2013 - Kryzysy

Szczegółowe informacje o poszczególnych numerach w załączeniu.Archiwum Instytutu Zachodniego - w sieci
dodano dnia: 2012-10-08 07:52
Radio Merkury informuje o ułatwieniach w dostępie do archiwum Instytutu Zachodniego.

W archiwum znajdują się m.in. tysiące zdjęć dokumentujących Poznań w okresie II wojny światowej.

Treść informacji dostępna na stronach Radia Merkury.Nowe projekty realizowane w IZ: Współczesne Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w latach 2004-2013
dodano dnia: 2012-10-08 07:49
Rozpoczęła się realizacja projektu indywidualnego prof. Krzysztofa Malinowskiego „Współczesne Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w latach 2004-2013" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest zbadanie zaangażowania Niemiec w kształtowanie stosunków polsko-niemieckich w kontekście zmieniającej się roli międzynarodowej tego państwa w Unii Europejskiej i relacji transatlantyckich oraz przemian niemieckiej tożsamości. Współpraca bilateralna determinowana jest przez wyzwania w UE i s stosunkach transatlantyckich, dysproporcję ról: samodzielnych Niemiec kreujących politykę lub/i zaznaczających odrębne stanowisko w UE i NATO; Polski, beneficjenta pomocy UE godzącego orientację europejską i transatlantycką. Z drugiej strony wytworzona w latach 90. Infrastruktura porozumienia częściowo amortyzowała rozbieżności w kwestiach historycznych łagodząc asymetrię wzajemnych stosunków.Nr 94 Problemy z tożsamością obywateli Unii Europejskiej
dodano dnia: 2012-10-06 11:32

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 94/2012: dr  Piotr Cichocki - „Problemy z tożsamością obywateli Unii Europejskiej"

Dyskurs o tożsamości europejskiej nie doprowadził dotychczas zbyt daleko i utrzymuje wysoki poziom ogólności, co przejawia się już w kluczowej niemożności zdefiniowania europejskości. Spór o treść pojęcia europejskości ma swoją długą historię, której jedyną chyba jednoznaczną konkluzją jest oczywista niezdolność do osiągnięcia porozumienia w tej kwestii. Niemniej jednak nie jest to problem ściśle akademicki, a wręcz przeciwnie - szczególnie w czasach kryzysów integracji europejskiej - staje się zasadniczym pytaniem politycznym o przyszłość Europy.Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2012-10-05 06:30

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego
Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Rada Naukowa Instytutu Zachodniego
Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu
na podstawie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

 ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.
 2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Instytutu Zachodniego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Zachodniego:

 • statut Instytutu Zachodniego
 • regulamin organizacyjny Instytutu Zachodniego
 • sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego
 • Instytutu Zachodniego za  2011 r.
 • bilans Instytutu Zachodniego za 2011 r.
 • sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego za lata  2000-2011
 • plan naukowy na 2011 r. i 2012 r.

 

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Zachodniego, Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27A, w następnym dniu od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Zachodniego, wskazanej w pkt. III niniejszego ogłoszenia lub przesłać listem poleconym.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.

 

 Nowe projekty realizowane w IZ: Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej.
dodano dnia: 2012-10-03 07:02
Rozpoczęła się realizacja projektu indywidualnego dr Marty Götz „Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. W kierunku teorii ugruntowanej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Rozpoznanie polskiej przedsiębiorczości w UE ma szczególne znaczenie poznawcze w kontekście przewidywanego w niedalekiej przyszłości wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wypływających z Polski. Zgodnie z koncepcją ścieżki rozwoju inwestycyjnego (IDP - Investment Development Path), każdy kraj na pewnym etapie ewolucji z biorcy kapitału staje się jego dawcą; wysyła więcej inwestycji aniżeli przyjmuje. Należy oczekiwać, że wraz z postępującą modernizacją gospodarki i zwiększaniem zakresu uczestnictwa w globalnych powiązaniach czeka to także Polskę. Planowana w ramach projektu diagnoza zachowań i strategii polskich firm inwestujących na bardziej rozwiniętych rynkach powinna przyczynić się do rozwoju badań nad tzw." odwrotnymi przepływami kapitału".


Nowe projekty realizowane w IZ: Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych
dodano dnia: 2012-10-03 07:01

Rozpoczęła się realizacja indywidualnego projektu prof. Tomasza Budnikowskiego „Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest identyfikacja najważniejszych prawidłowości zachodzących w wykorzystaniu czasu pracy w wysoko rozwiniętych gospodarkach w ostatnich dwóch dekadach oraz wpływu jakie obserwowane zmiany wywierają na tempo i strukturę wzrostu gospodarczego. Problem sam sobie niezwykle interesujący tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym nabrał na znaczeniu w ostatnich latach.