Dzisiaj jest: Wtorek, 02 września 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nowe publikacje Instytutu Zachodniego - "Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu (Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka cz. I)"
dodano dnia: 2012-03-02 09:44
W 2011 r. ukazała się publikacja pod redakcją Joanny Dobrowolskiej-Polak pt. "Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu (Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka cz. I)".

Szczegółowe informacje o pozycji dostępne są w dziale Publikacje.Nowe publikacje Instytutu Zachodniego - "Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec"
dodano dnia: 2012-03-02 09:42
W 2011 r. ukazała się publikacja Jadwigi Kiwerskiej, Bogdana Koszela, Marii Tomczak, Stanisława Żerko pt. "Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec".

Szczegółowe informacje o pozycji dostępne są w dziale Publikacje.Nowe publikacje Instytutu Zachodniego - "Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzania NATO"
dodano dnia: 2012-03-02 09:37
W 2011 r. ukazała się publikacja Radosława Grodzkiego pt. "Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzania NATO".

Szczegółowe informacje o pozycji dostępne są w dziale Publikacje.Zaproszenie na rozmowę wokół książki "Staram się ratować każdego. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach"
dodano dnia: 2012-03-02 08:00

Plakat

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Poznaniu, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej, Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

ZAPRASZAJĄ

na polsko-niemiecką rozmowę wokół książki poświęconej kpt. Wilmowi Hosenfeldowi
„STARAM SIĘ RATOWAĆ KAŻDEGO. ŻYCIE NIEMIECKIEGO OFICERA W LISTACH I DZIENNIKACH"

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2012 roku (sobota) o godz. 11.00
w PAŁACU DZIAŁYŃSKICH - Stary Rynek 78/79 w Poznaniu

Zaproszenie oraz program w załączeniu.Nr 77 - Europa w kryzysie. Kryzys w Europie
dodano dnia: 2012-02-28 11:34
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 77/2012: dr Marta Götz, prof. Tomasz Budnikowski - Europa w kryzysie. Kryzys w Europie

To już czwarty rok globalnego kryzysu, który w różnych fazach w różnych krajach przyjmuje inne postacie, ewoluując od zaburzeń na amerykańskim rynku nieruchomości, poprzez kryzys zadłużenia występujący głównie w Europie, aż po coraz dotkliwiej odczuwany kryzys sfery realnej gospodarki i rynku pracy. W Unii Europejskiej dodatkowym tłem dla bieżących wydarzeń staje się naglący deficyt demokracji. Na płynące zewsząd pytanie „Quo vadis Euro(po)?", a przy okazji i wiele innych wciąż nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi. Mimo to warto dokonać pewnej rekapitulacji najważniejszych kwestii związanych z obecną fazą kryzysu w Europie.Nr 76 - Roczny raport NATO 2011 – zapowiedź nowego NATO?
dodano dnia: 2012-02-16 08:28
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 76/2012: prof. Krzysztof Malinowski - Roczny raport NATO 2011 - zapowiedź nowego NATO?

Roczny raport NATO (The Secretary's General Annual Report 2011) to pierwszy tego typu dokument NATO opublikowany z inicjatywy sekretarza generalnego Andersa Fogha Rasmussena i zaprezentowany przez niego osobiście na specjalnej konferencji prasowej 26 stycznia 2012 r. w Brukseli. Raport podsumowuje osiągnięcia i wyzwania, z którymi mierzył się Sojusz Północnoatlantycki w 2011 r.
Dokonano tu oceny działalności organizacji w czterech obszarach: operacje zewnętrzne, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, restrukturyzacja, partnerstwa. W intencji zleceniodawcy raport ma pokazywać, że przemiany Sojuszu w 2011 r. stanowiły implementację zapisów Koncepcji Strategicznej z Lizbony (2010).Przetarg nieograniczony na szkolenia w projekcie "Foresight..."
dodano dnia: 2012-01-17 10:18
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Foresight - narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest tutaj.Nr 75 - Bilans operacji irackiej dla Ameryki
dodano dnia: 2012-01-17 10:11
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 75/2012: prof. Jadwiga Kiwerska - Bilans operacji irackiej dla Ameryki

Oficjalne zakończenie wojny w Iraku 15 grudnia 2011 r. i wycofanie stamtąd ostatnich żołnierzy amerykańskich nie było momentem triumfu ani dla US Army, ani dla pozycji i rangi Stanów Zjednoczonych w świecie. Operacja iracka, trwająca od marca 2003 r., okazała się tragiczną porażką Ameryki, której konsekwencje dostrzegalne były na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach. Najbardziej dramatyczne okazały się bezpośrednie koszty: życie w Iraku straciło 4,5 tys. żołnierzy amerykańskich, ponad 32 tys. zostało rannych, Irakijczyków zginęło ponad 150 tys. Koszt samej operacji wojskowej wyniósł ponad 800 mld USD, jeśli doliczyć do tego koszty dodatkowe, to sięgają one ponoć sumy prawie 2 bln USD. Tę wysoką cenę, jaką zapłaciła Ameryka, można by jeszcze uzasadnić, gdyby Amerykanie opuszczali Irak w poczuciu zrealizowania swej misji, osiągnięcia celów, które przyświecały autorom operacji irackiej. Tak się jednak nie stało.Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
dodano dnia: 2012-01-16 09:25
Ogłoszenie z dnia  16 stycznia 2012r.
 
Konkurs na stanowisko dyrektora
Instytutu Zachodniego
Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Rada Naukowa Instytutu Zachodniego
Instytutu Naukowo-Badawczego w Poznaniu

 na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.
 2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Instytutu Zachodniego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Zachodniego:
 • statut Instytutu Zachodniego
 • regulamin organizacyjny Instytutu Zachodniego
 • sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Instytutu Zachodniego za 2010 r.
 • bilans Instytutu Zachodniego za 2010 r.
 • sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego za lata 2000-2010
 • plan naukowy na 2011 r.
będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Zachodniego, Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27A, w następnym dniu od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt. II.1 oraz pkt. II.3-II.6 niniejszego ogłoszenia.

IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Zachodniego, wskazanej w pkt. III niniejszego ogłoszenia lub przesłać listem poleconym.

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu.Nr 74 - Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej – przyczyny i dotychczasowe rozwiązania
dodano dnia: 2012-01-14 08:23
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 74/2011: Łukasz Wróblewski - Kryzys Unii Gospodarczej i Walutowej - przyczyny i dotychczasowe rozwiązania

Integracja państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) opiera się niedowładnym usztywnieniu kursów walutowych oraz rezygnacji z emisji waluty narodowej i zastąpienie jej wspólną walutą euro. W efekcie UGiW, co do zasady, stanowi obecnie najwyższą formę integracji gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednakże analizując współzależności i wskaźniki makroekonomiczne państw UGiW można stwierdzić, iż strefa euro nie stanowi w pełni optymalnego obszaru walutowego. W tym kontekście niezwykle istotny problem dla Unii Europejskiej stanowią dysproporcje rozwojowe i niska stabilność makroekonomiczna państw członkowskich oraz stopnień odporności gospodarek narodowych na tzw. szoki asymetryczne.