Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26 stycznia 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 145 Tadeusz Mazowiecki in memoriam
dodano dnia: 2013-11-06 10:34

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 145: Dr Natalia Jackowska, "Tadeusz Mazowiecki in memoriam"

O historycznej roli Tadeusza Mazowieckiego rozstrzygnęły fundamentalne decyzje, inicjujące przebudowę ustroju państwowego i gospodarczego Polski oraz działalność międzynarodowa ukierunkowana na trwałe zabezpieczenie polskiej racji stanu w zmieniającej się sytuacji zewnętrznej. Nie można jednak ograniczać oceny dokonań Tadeusza Mazowieckiego do okresu po 1989 r. Ewolucja sięgającej lat powojennych jego drogi ideowej oraz gromadzone doświadczenia są świadectwem epoki i podstawą poglądów oraz działań, dzięki którym stał się m.in. współtwórcą polsko-niemieckiego porozumienia oraz orędownikiem autentycznej jedności Europy.

 Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012.
dodano dnia: 2013-11-04 13:34
Ukazała się kolejna publikacja prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej, pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana „Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012" została wydana nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje.

Prezentowana książka jest pierwszą w historiografii polskiej tak dogłębną monografią dziejów relacji między USA a Europą na przełomie XX i XXI wieku. Dokonano w niej analizy czynników, które wpłynęły na kondycję układu transatlantyckiego. Przedstawiono wstrząsy i turbulencje, którym został on poddany w ostatnich dekadach. Zawarto refleksję nad przyczynami i skutkami zachodzących zmian w relacjach Ameryki i Europy. Wprawdzie uwaga autorki koncentruje się na polityce Stanów Zjednoczonych, ale oceniono również działania państw europejskich. Pracy towarzyszy pytanie, czy jesteśmy świadkami rozchodzenia się tych dwóch światów, których współdziałanie stanowiło przez ostatnie blisko siedem dekad ważny element porządku globalnego i czynnik wzajemnego bezpieczeństwa. Czy możliwe jest - wobec wyłaniającego się nowego porządku globalnego - zatrzymanie tego procesu? Wszyscy zainteresowani tymi kwestiami znajdą w książce próbę ich rozstrzygnięcia.

Więcej informacji na temat publikacji na stronie: www.wni.com.plWyniki badań pracownika Instytutu Zachodniego mgr Marcina Tujdowskiego cytowane w Märkische Oderzeitung z 28. października 2013r.
dodano dnia: 2013-10-31 14:33

Link do wypowiedzi dostępny jest tutaj.Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa.
dodano dnia: 2013-10-31 12:45

Zapraszamy do lektury nowej publikacji wydawnictwa Instytutu Zachodniego pt. ”Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa ” pod redakcją Joanny Dobrowolskiej-Polak.

W ostatnich dwóch dekadach pomoc humanitarna i rozwojowa wyrosła na znaczący obszar międzynarodowych stosunków politycznych i ekonomicznych. Uruchamiana w sytuacji kryzysów humanitarnych oraz na obszarach postkonfliktowych ma na celu niesienie ulgi w cierpieniu ludziom nie biorącym bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych. Ma też wspomagać odbudowę regionów objętych konfliktem, przywracać podstawy państwowości, wspomagać rekoncyliację społeczną i kłaść podwaliny pod odbudowę gospodarki.Przekazywaniem pomocy humanitarnej zajmują się międzyrządowe i pozarządowe organizacje koordynowane przez agendy ONZ. Działalność tych organizacji jest  uzależniona od otrzymywanego od donatorów wsparcia finansowego. Po atakach na Stany Zjednoczone w 2001 r. państwa, które są największymi donatorami pomocy, uznały programy humanitarne i rozwojowe za nową formę realizacji celów własnej polityki zagranicznej. W wyniku dokonanej przez siebie redefinicji zadań stawianych przed pomocą humanitarną i rozwojową państwa, dotujące dotychczas działalność stricte humanitarną, zaczęły podporządkowywać udzielanie pomocy bieżącym celom polityki zagranicznej i instrumentalnie traktować zarówno ONZ i jego agendy, jak i pomocowe organizacje międzyrządowe i pozarządowe. Rządy państw obwarowały środki przeznaczone na organizację wsparcia warunkiem ich alokacji w określonych regionach oraz kierowaniem ich do wybranych grup beneficjentów. Pomoc otrzymywały organizacje, które były bardziej skłonne uwzględniać polityczne cele donatorów. Efektem politycznej redefinicji celów pomocy był także systematyczny wzrost dotacji na aktywność humanitarną i prorozwojową  Dał on organizacjom finansowe możliwości działania, ale przekształcił też sferę humanitarną i rozwojową w pomocowy biznes. Sprzyjał powstawaniu nowych organizacji i prywatnych korporacji, które – za odpowiednim wynagrodzeniem – prowadziły akcje pomocy. Symbolicznym przykładem upolitycznienia i militaryzacji pomocy stały się działania państw podczas konfliktów w Afganistanie i Iraku.Przemiany pomocowego obszaru stosunków międzynarodowych stanowią przedmiot zainteresowania autorów tomu. Opracowania traktują o międzynarodowej pomocy humanitarnej, roli Unii Europejskiej jako jednego z największych donatorów pomocy rozwojowej, funkcjonowaniu organizacji religijnych i motywowanych religijnie na polu pomocy międzynarodowej oraz o działaniach nowych, rosnących donatorów pomocy rozwojowej. Tom zamyka część poświęcona ramowej analizie aktywności międzynarodowych aktorów na obszarze afgańskiego konfliktu zbrojnego.
 
„Polityka budowy pokoju” ukazuje się jako trzecia część cyklu Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Poprzednie dwa tomy: „Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu” (2011) oraz „Solidarność humanitarna” (2012) poświęcone są strategiom bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych, oddziaływaniu stref kryzysowych na bezpieczeństwo globalne i regionalne, masowym naruszeniom praw człowieka i ich konsekwencjom oraz ochronie ofiar kryzysów humanitarnych.
 
 Więcej na temat publikacji oraz zamówienia tutaj.

 


Zaproszenie na konferencję
dodano dnia: 2013-10-29 10:01
Zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii", która odbędzie się w Instytucie Zachodnim w dniach 19-20 listopada 2013r.


Spotkanie w Instytucie Zachodnim
dodano dnia: 2013-10-29 09:28
Zastępca dyrektora Instytutu do spraw naukowych prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. dr hab. Tomasz Budnikowski oraz dr Piotr Kubiak spotkali się w piątek 25.10.2013r. z delegacją Hesji. W jej składzie znajdowały się osobistości z życia politycznego:

 • Jörg-Uwe Hahn - wicepremier, min. sprawiedliwości, integracji i spraw europejskich,
 • Aloys Lenz, przewodniczący komisji ds. europejskich, CDU,
 • Tobias Utter, członek Landtagu, CDU,
 • Dr. Michael Reuter, członek Landtagu, przewodniczący komisji ds. edukacji, SPD,
 • Dr. Matthias Büger, członek Landtagu, FDP,
 • Heidrun Jung - wicekonsul RFN we Wrocławiu,
 • Erik Geisler - biuro ministra Hahna,
 • Meike Schmidt - min. sprawiedliwości, integracji i spraw europejskich,
 • Jarosław Frąckowiak - dyrektor Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska.
 • Jakub Wysocki - Biuro Współpracy Międzynarodowej.
   Tematem spotkania były stosunki polsko-niemieckie oraz możliwości współpracy Instytutu Zachodniego z ośrodkami naukowo-badawczymi z Hesji.Nr 144 Wątpliwy przywódca – USA po ostatnich doświadczeniach
dodano dnia: 2013-10-28 15:25

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 144: Prof. Jadwiga Kiwerska, „Wątpliwy przywódca - USA po ostatnich doświadczeniach"

„Ameryka, tak jak w swoim czasie Rzym, Wenecja czy imperium brytyjskie, jest głównym organizatorem współczesnego świata, mocarstwem popychającym go naprzód, siłą decydującą o równowadze i stawiającą tamę anarchii" - tak w 2003 r. pisał Robert D. Kaplan, jeden z czołowych publicystów amerykańskich. Warto zadać sobie pytanie, czy teza ta dzisiaj może się obronić, zwłaszcza w kontekście ostatnich głośnych wydarzeń. Czy Stany Zjednoczone zachowały swój status dominującego mocarstwa na arenie międzynarodowej, bez którego woli i zaangażowania niewiele w świecie może się zdarzyć? Czy ich wpływ na rozwiązywanie kluczowych globalnych problemów politycznych, gospodarczych, społecznych pozostał nieporównywalnie duży? Czy nadal wyznaczają standardy, normy i wartości?Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne.
dodano dnia: 2013-10-28 07:50

Zapraszamy do lektury nowej publikacji wydawnictwa Instytutu Zachodniego pt. ”Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne” pod redakcją Andrzeja Saksona.

Grono autorów z Instytutu Zachodniego w kolejnym tomie z cyklu „Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo” analizuje różne aspekty polsko-niemieckich stosunków społecznych i kulturalnych. 65 lat po zakończeniu II wojny światowej zjednoczone Niemcy stały się sojusznikiem Polski w NATO i Unii Europejskiej. W relacjach polsko-niemieckich istotną rolę w odgrywają kwestie społeczne i kulturalne, w tym bezpośrednie kontakty i spotkania Polaków i Niemców. Tworzą one swoistą tkankę i sieć wzajemnych powiązań, która w istotny sposób wpływa na atmosferę stosunków dwustronnych.

Tom otwierają opracowania, które uwzględniają aspekty trudnej przeszłości do dzisiejszego dnia wpływające na obustronne relacje. Andrzej Sakson w tekście poświęconym stereotypowi Polski i Polaków we współczesnych Niemczech, zwraca uwagę na fakt, iż pomimo zasadniczej zmiany w stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, nadal skojarzenia na temat Polski pozostają podobne i nie uległy poprawie. Polacy w dalszym ciągu postrzegani są przez pryzmat negatywnych stereotypów. Ewolucja niemieckiej polityki historycznej i jej wpływ na stosunki z Polską jest przedmiotem analiz Piotra Kubiaka. Symbolem historycznych nieporozumień między Polską a Niemcami po 1990 r. była kwestia budowy Centrum przeciw Wypędzeniom. Problemy związane z II wojną światową i jej konsekwencjami wpłynęły destrukcyjnie na stan dwustronnych relacji w pierwszej dekadzie XXI wieku.

 

Swoistym studium przypadku dotyczącym polsko-niemieckich kontrowersji z historią w tle jest opracowanie Marii Rutowskiej dotyczące restytucji dóbr kultury. Autorka zwraca uwagę na problemy formalno-prawne związane ze zwrotem zagrabionych i „przemieszczonych" w czasie II wojny światowej obiektów kultury. Ukazuje skalę polskich strat oraz skomplikowane kwestie sporne dotyczące poszczególnych zbiorów, kolekcji czy pojedynczych obiektów zabytkowych.

 

Typowych zagadnień współczesnych dotyczą kolejne opracowania poświęcone kulturze, mediom i współpracy samorządów. Maria Wagińska-Marzec pisze o polsko-niemieckich kontaktach kulturalnych, problematyki niemieckich inwestycji w sferze medialnej w Polsce dotyczy studium Marcina Tujdowskiego, który rekonstruuje  etapy ekspansji niemieckich koncernów medialnych oraz formy ich działalności. Natomiast Witold Ostant przedstawia rozliczne formy współpracy polsko-niemieckich samorządów lokalnych, miast partnerskich i euroregionów na pograniczu.

 

 

W serii Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - gospodarka - społeczeństwo dotychczas ukazały się:

 

Tom 0: Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie, pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2009;

Tom 1: Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011;

Tom 2: Gospodarka Niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Tomasza Budnikowskiego, Poznań 2011;

Tom 3: Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Piotra Kalki, Poznań 2012;

Tom 4: Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań 2012;

Tom 5: Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Mazur, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013;

Tom 6: Joanna Dobrowolska-Polak, Natalia Jackowska, Michał Nowosielski, Marcin Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Poznań 2013;

Tom 7: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2013.


Więcej na temat publikacji oraz zamówienia tutaj.

 
 

 Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie.
dodano dnia: 2013-10-24 09:18
Zapraszamy do lektury nowej publikacji wydawnictwa Instytutu Zachodniego pt." Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie" autorstwa Joanny Dobrowolskiej-Polak, Natalii  Jackowskiej, Michała Nowosielskiego, Marcina Tujdowskiego.

Jest to interdyscyplinarna publikacja prezentująca współczesny kształt społeczeństwa niemieckiego, która pokazuje w czterech odrębnych, choć merytorycznie powiązanych analizach jego strukturę, problemy demograficzne, zjawiska związane z imigracją i wielokulturowością oraz przemiany w sferze religijnej. Ich autorzy starali się w swych rozważaniach o przemianach społecznych w Niemczech uwzględnić nie tylko konsekwencje wynikające ze zjednoczenia obu państw niemieckich, lecz także wpływ innych czynników, jak globalizacja i wiele zjawisk wiążących się z szeroko pojętą modernizacją.

Opis transformacji społeczeństwa niemieckiego od tradycyjnego do nowoczesnego, a nawet ponowoczesnego, widzianej na tle podziału, a później zjednoczenia Niemiec, nie mógł pominąć tak istotnych zagadnień, jak kształtowanie się struktury klasowej, problemy nierówności społecznych i rosnącego ubóstwa, zróżnicowania etnicznego, kulturowego i religijnego, starzenia się społeczeństwa, dezurbanizacji wschodniej części Niemiec, mobilności społecznej oraz miejsca i roli imigrantów.

Książka jest jedną z nielicznych w polskim piśmiennictwie podejmującą tego typu problematykę, powinna więc spotkać się z pozytywną recepcją czytelniczą.

W serii Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - gospodarka - społeczeństwo dotychczas ukazały się:

 • Tom 0: Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie, pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2009;
 • Tom 1: Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011;
 • Tom 2: Gospodarka Niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Tomasza Budnikowskiego, Poznań 2011;
 • Tom 3: Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Piotra Kalki, Poznań 2012;
 • Tom 4: Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań 2012;
 • Tom 5: Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Mazur, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013;
 • Tom 6: Joanna Dobrowolska-Polak, Natalia Jackowska, Michał Nowosielski, Marcin Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Poznań 2013; 

Więcej informacji na temat publikacji oraz zamówienia tutaj.Nr 143 Foresight w stosunkach międzynarodowych
dodano dnia: 2013-10-23 12:19

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 143: Łukasz Nazarko, „Foresight w stosunkach międzynarodowych"

Foresight rozumiany jako specyficzny proces tworzenia i odnawiania spójnych i funkcjonalnych wizji przyszłości cieszy się coraz większą popularnością w ekonomii, zarządzaniu, naukach politycznych. Stanowi wsparcie dla decydentów i strategów w kreowaniu polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej. Czy foresight może mieć też zastosowanie jako narzędzie badawcze oraz praktyczny instrument stosunków międzynarodowych? Czy może być odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed aktorami stosunków międzynarodowych coraz bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne środowisko?